logo
Gå direkte til innhold [access key = c] Gå direkte hovedmeny [access key = m] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = f]

Hovedmeny

Brødsmulesti

Kjønn

De store utfordringene for bedre kjønnslikestilling i dag handler mye om likelønn, likestilt foreldreskap og bekjempelse av vold mot kvinner.

En annen stor utfordring er offentlige myndigheters plikt til å tilgodese menns og kvinners ulike behov, interesser og erfaringer når det gjelder offentlige tjenester, slik at tjenestene blir likeverdige.

Økonomisk frigjøring er helt vesentlig for mer likestilling mellom kjønnene.

Når det gjelder lønn og pensjon, er det fortsatt store ulikheter mellom kjønnene. Menn arbeider mer, tjener mer og får mer i pensjon. Kvinner har arbeidet mindre utenfor hjemmet enn menn, tjener mindre og får mindre i pensjon. Det er også slik at arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt og at de yrkene som er kvinnedominerte er dårligere betalt enn de yrkene som er mannsdominerte.

Både kvinner og menn kan oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn. Kvinner har i stor grad opplevd forbigåelse og utestenging i arbeidslivet i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet flere tusen saker om dette.

Også menn opplever forskjellsbehandling i forhold til foreldrepermisjon og omsorg for egne barn etter skilsmisse.

Hva sier loven

Hvis en person stilles dårligere enn en annen på grunn av sitt kjønn, kan personen være utsatt for kjønnsdiskriminering. Likestillingsloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn. Loven gjelder på alle samfunnsområder bortsett fra i private forhold.

Unntak for trossamfunn

Likestillingsloven har tidligere gjort unntak for trossamfunn og forskjellsbehandling  i samsvar med trossamfunns tro og lære. I et lovvedtak i april 2010 er anledningen til unntak fra loven begrenset til å gjelde forskjellsbehandling av kvinner og homofile når det er saklige begrunnelser for dette.

Kvotering og positiv særbehandling

Selv om ingen skal forskjellsbehandles på grunn av kjønn, kan positiv særbehandling være lov. En arbeidsgivar kan foretrekke ett kjønn dersom det fremmer likestilling. Det er da en forutsetning at den personen som arbeidsgiver tilsetter er like eller tilnærmet like kvalifisert som konkurrenten av motsatt kjønn.

Dessuten må særbehandlingen medvirke til å rette opp en skjev kjønnsfordeling. Et firma med bare mannlige ingeniører har for eksempel lov til å foretrekke en kvinnelig ingeniør. En egen forskrift åpner for særbehandling av menn til undervisning av eller omsorg for barn.

Hva kan du gjøre hvis du føler deg diskriminert på grunn av kjønn? Se siden Spørsmål og Svar som du finner i kolonnen til venstre. Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning.

Er du diskriminert?

Er du blitt urettferdig behandlet?

Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper deg.

Knapp: til siden om dine rettigheter