Modul 1: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet

Denne modulen tar for seg rettstilstanden,  forslag til ny lov og konsekvenser for likestillingen.

  • Dato/tid: Tirsdag 25. april kl. 09.00 – 12.00

Kort om kursmodulen:

Målet med kursmodulen er å gi deltakerne en oversikt over bakgrunnen for diskrimineringslovverket, og de viktigste virkemidlene for å jobbe for likestilling og mot diskriminering. Vi vil se på dagens lovverk opp mot regjeringens forslag til ny helhetlig lov, herunder blant annet håndheving av lovverket (ombudets og nemndas rolle), og aktivitets- og redegjørelsesplikten og betydningen av denne. Vi vil også bruke caser fra aktuelle og prinsipielt viktige saker for å gå gjennom rettstilstanden.

Vi vil sette diskrimineringslovverket inn i en helhetlig arbeidsrettslig ramme, og fokusere på de områdene hvor diskrimineringslovverket gir den sterkeste reguleringen av arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter. Eksempler på dette er rekruttering, graviditet/foreldrepermisjon, religion, likelønn, og redegjørelsesplikt.

Kursmodulen vil inneholde:

  • gjennomgang av utviklingen av diskrimineringslovverket
  • beskrivelse av rettstilstanden med case fra aktuelle problemstillinger
  • forslag til ny helhetlig lov
  • ombudet og nemndas rolle som lovhåndhevere

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs.

Målgruppe:

  • HTA/saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene sentralt

Påmelding

Du kan melde deg på èn, eller flere, moduler i samme skjema. Husk å huke av hvilke moduler du melder deg på.