Modul 2: Graviditet og foreldrepermisjon – «Når har du tenkt til å få barn da?»

  • Tirsdag 25. april kl. 13.00 – 16.00

Kort om kursmodulen:

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det temaet ombudet mottar flest saker om. I 2015 foretok vi en omfangsundersøkelse som viste at 55 % av kvinner i arbeidslivet har opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi de venter barn. 37 % har opplevd det flere ganger. Tilsvarende tall for menn er 22 %. Det forteller oss at selv om diskrimineringsvernet er sterkt, er det avgjørende å få på plass rutiner for å sikre like muligheter for småbarnsforeldre i arbeidslivet.

På kurset vil vi gjennomgå likestillingsloven på området graviditet og foreldrepermisjon. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne trening i å foreta diskrimineringsvurderinger og kunnskap om rettighetene knyttet til graviditet og foreldrepermisjon. Vi vil søke å gi deltakerne en forståelse for temaet i lys av det norske arbeidslivets historie og konteksten vi får barn i. I tillegg ønsker vi å løfte fram og diskutere gode rutiner som sikrer at det å få barn er en naturlig del av det å være en god arbeidstaker.  

Kursmodulen vil inneholde:

  • en gjennomgang av regelverket i lys av relevante case
  • aktuelle problemstillinger som ansettelse, tilrettelegging, lønn, rettigheter i permisjon og ved tilbakekomst
  • et historisk perspektiv: fra husmorsamfunn og forsørgerfar til et likestilt arbeidsliv?
  • tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å sikre at småbarnsforeldre får sjanser og muligheter til å bidra for fullt
  • tips til gode rutiner på arbeidsplassen for å forhindre graviditetsdiskriminering

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs bestående av elementer som quiz, caser, dilemmaer og tematisk presentasjon av relevante problemstillinger. Alt med sikte på å forstå de rettslige rammene, øve på de juridiske vurderingene, dele praktiske erfaringer, og diskutere gode og konkrete løsninger der det ikke finnes fasitsvar.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere/verneombud
  • Arbeidsplasstillitsvalgte og HTA/saksbehandlere lokalt/regionalt
  • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte

Påmelding

Vil du delta på dette kurset? Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema, eller send en e-post til pamelding@ldo.no. Det er mulig å melde seg på flere kurs i samme skjema, så husk å huke av for hvilke(t) kurs du melder deg på.