Klagesaker

Kvart år får Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) fleire hundre klagesaker frå menneske som har opplevd diskriminering. 

Lovverket LDO handhever gir fleire grupper i samfunnet eit vern mot diskriminering. Det er ikkje lov å forskjellsbehandle nokon på grunn av kjønn, alder, funksjonsevne, religion, etnisitet eller seksuell orientering, kjønnsidentet og kjønnsuttrykk. 

På denne sia finn du fråsegn i saker vi har behandla. Du kan lese om forholda i saka og ombodets vurderingar og konklusjon. 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda vurderer klager på LDOs fråsegn. 

Her kan du lese meir om lovene LDO handhevar.

Leter du etter en bestemt klagesak?

Kontakt oss