Norge bryter menneskerettighetene

Menneskerettighetene skal gjelde for alle. Det er et grunnleggende prinsipp. Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser. 

Professor i psykiatri Tor K. Larsen skriver at jeg utøver dårlig skjønn i min kritikk av dagens tvangsbruk i psykiatrien. Som ombud er det jeg som fører tilsyn med at norske myndigheter følger FNs konvensjon om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.  Og det er ingen tvil: Norsk tvangslovgivning diskriminerer. Mitt syn er også i samsvar med FNs komité for økonomiske, sosiale og politiske rettigheter. De slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre.

Jeg forstår at tvang kan forsvares i enkelte tilfeller - når noen er til fare for seg selv eller andre. Men dagens tvangslovgivning legitimerer tvang mot folk med nedsatt funksjonsevne, også når slik fare ikke foreligger.

Helsetilsynet har konkludert med at variasjonen i tvangsbruken i Norge mellom ulike regioner og institusjoner, ikke alene kan forklares med variasjon i pasientgrunnlaget. Det er underlig at Larsen bruker spalteplass til å forsøke å rokke ved dette.

Mennesker utsettes for frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og beltelegging i altfor stor grad i Norge. Mye av dette er ikke nødvendig - det finnes mange gode behandlingsalternativer. De alvorlige fysiske og psykiske skadene bruken av tvang medfører er solid dokumentert, og forøvrig anerkjent av helseministeren. 

Heldigvis mener stadig flere fagfolk, også leger, at dagens tvangspraksis ikke er forsvarlig. Og det er særlig gledelig at de som ofte står aller nærmest pasientene – Norsk Sykepleierforbund – fullt ut støtter kravet om en ikke-diskriminerende lovgivning og praksis.

Norge er forpliktet til å overholde FN-konvensjonene. Ballen ligger nå hos helseministeren. Han må lytte til pasientorganisasjonene, sykepleierforbundet og FN, og erstatte dagens lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk. Som ombud kommer jeg aldri til å godta at norske myndigheter tillater diskriminerende tvang.


 

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.