pil

FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

pil

FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)

pil

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

pil

ILO- konvensjon om urfolks rettigheter 


FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

I 1979 ble FNs konvensjon for avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner vedtatt. På engelsk heter den Convention for the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Konvensjonen fastsetter i rettslig bindende form, internasjonalt anerkjente prinsipper og tiltak for å beskytte kvinner mot alle former for diskriminering i forhold til sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. Som et ledd i å oppnå faktisk likestilling mellom kvinner og menn gir konvensjonen et vern mot direkte, indirekte, strukturell og multippel diskriminering av kvinner.

Norge ratifiserte konvensjonen 21. mai 1981. Konvensjonen er inntatt i norsk rett gjennom menneskerettsloven. Det betyr at hvis det er motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning, skal konvensjonen gå foran.

Lenker til LDOs rapporter og anbefalinger til Norge fra de internasjonale overvåkningsorganene:


FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)

I 1965 ble FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering vedtatt. 

Målet med konvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Konvensjonen trådte i kraft 4. januar 1969, og Norge ratifiserte den i 1970.

Lenker til LDOs rapporter og anbefalinger til Norge fra de internasjonale overvåkningsorganene: 


FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006.

Målet er å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.

Norge undertegnet i 2007, men det er foreløpig usikkert når regjeringen kan fremme proposisjon til Stortinget om ratifisering av konvensjonen.

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Hovedprinsippet ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte – som første land – ILO-konvensjon nr 169 ved et stortingsvedtak 20. juni 1990, og den trådte i kraft 5. september 1991.