Lege låser dør

LDOs seminar om tvang i helse- og omsorgstjenestene

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming.

  • Tid: Onsdag 13. desember 2017 – 09.00-15.00 i Oslo
  • Sted: Litteraturhuset, møterom Amalie Skram
  • Konferansier: Professor Jan Fridthjof Bernt

Se opptak av seminaret her

Seminaret vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå retten til selvbestemmelse i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Det settes særlig søkelys på tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven og tvang overfor personer med utviklingshemming for å ivareta grunnleggende behov.

  • Dr. Michelle Funk fra Verdens helseorganisasjon holder åpningsinnlegget om selvbestemmelse og autonomi.
  • Erfaringer fra psykisk helsevern og tjenester til personer med utviklingshemming – et innblikk i hvordan tvang oppleves.
  • Representanter for sivilt samfunn, forskere og fagpersoner vil snakke om alternativer til tvangsmedisinering i psykisk helsevern og alternativer til tvang for å ivareta grunnleggende behov for personer med utviklingshemming.

 

PROGRAM

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen v/likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

09.10 Rett til frihet og selvbestemmelse – status for oppfyllelsen av retten til selvbestemmelse og hva statene kan gjøre for å oppfylle retten v/Michelle Funk (Coordinator, Mental Health Policy and Service Development (MHP), World Health Organization)

09.50 Pause

Del I – Psykisk helse og tvangsbehandling

10.00 Nasjonalt regelverk for tvangsbehandling etter psykisk helsevernloven, med fokus på de nye bestemmelsene om samtykkekompetanse, v/Vårin Hellevik, Helsedirektoratet

10.20 Erfaringer med tvangsbehandling og alternativer til tvang v/Merete Nesset, student og erfaringsformidler

10.40 Spesialisthelsetjenestens erfaringer med tvangsbehandling og alternativer til tvang v/Magnus Hald, klinikksjef for psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

11.00 Pause

11.10 Sivilombudsmannens uttalelser i saker om tvangsbehandling og funn fra besøk til institusjoner innen psykisk helsevern, v/Helga Ervik, kontorsjef for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

11.30 Funn fra gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for tvangsmedisinering i psykisk helsevern, v/Tonje Lossius Husum, Postdoktor - Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

11.50 Kommentarer fra sivilt samfunn, v/Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome

12.00 Kommentarer og spørsmål fra publikum

12.15 Lunsj

Del II – Personer med utviklingshemming og bruk av tvang og makt for å dekke grunnleggende behov

12.50 Presentasjon av forskning om hverdagen til personer med utviklingshemming og alternativer til tvang v/Karl Elling Ellingsen, forsker og daglig leder i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

13.10 Erfaringer fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) v/Hedvig Ekberg, generalsekretær

13.30 Spesialisthelsetjenestens erfaringer med å ivareta retten til selvbestemmelse v/Leif Hugo Stubrud, psykolog i habiliteringstjenesten ved Sykehuset i Østfold

13.45 Pause

13.55 Ansattes erfaringer med å ivareta retten til selvbestemmelse v/Nina Birgitte Stokke, nestleder i Seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Rogaland

14.10 Lov og praksis i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Mariette Lobo, fagdirektør i LDO og Kristel Jüriloo, rådgiver i LDO

14.30 Kommentarer og spørsmål fra publikum

Del III Oppsummering

14.45 Veien videre v/Vårin Hellevik og Jan Fridthjof Bernt

14.55 Avslutning v/avdelingsleder i likestillings- og diskrimineringsombudet Guri Hestflått Gabrielsen