Endring av samisk læreplanhjemmel i opplæringsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringssak om forslag til endring av samisk læreplan i opplæringsloven med frist til å inngi merknader til 21 februar 2006.

Ombudet støtter endringene i opplæringsloven § 6-4 tredje ledd, og mener lovendringen er nødvendig for å klargjøre hjemmelen for utvikling av særskilte samiske læreplaner i grunnopplæringen og videregående opplæring.

For øvrig har Ombudet ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
 

Beate Gangås Ann Helen Aarø
Likestillings- og diskrimineringsombud

Avdelingsleder