Innstillingen fra Stjernø utvalget NOU 2008: 3 sett under ett

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 28.01.08 der Likestillings- og diskrimineringsombudet er bedt om å kommentere NOU 2008:3, Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning.

Du kan lese høringen her.