Ombudets høringsuttalelse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, viser til utdanningsdirektoratets høringsbrev av 25. mars 2010.

Likestillings- og diskrimineringsombudet arbeider for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.
LDO har følgende kommentarer til de to høringene:

1. SKJERPEDE KRAV TIL FØRING AV FRAVÆR PÅ VITNEMÅL

I høringsbrevet fremkommer det at regjeringen ønsker å stramme inn reglene for føring av fravær på vitnemål fordi det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall i skolen. LDO mener at kunnskap om ulike årsaker og sammen¬hengen mellom årsaksfaktorer til frafall må være utgangspunktet for iverksetting av tiltak som skal motvirke frafall i skolen. LDO merker seg at forslaget til regjeringen er begrunnet i sammen¬hengen mellom to problemer (fravær og frafall), og ikke årsaker til fravær. LDO stiller seg spørrende til om skjerpede krav til føring av fravær på vitnemål vil kunne redusere frafallet i skolen. Tiltaket som er på høring, ser ut til å være begrunnet i en mistillit til elever som er borte fra skolen og en tro på at ”de vil skjerpe seg” om strengere krav innføres. Dersom dette er tilfelle, mener LDO at tiltaket er i strid med formålet med opplæringen, hvor det bl.a. heter ”Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.” (jfr. opplæringsloven § 1-1, sjuende ledd).

Muligens kan det også reises spørsmål om tiltaket er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL. Dette fordi elever med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer vil kunne bli dårligere stilt enn andre elever gjennom den tilsynelatende nøytrale fraværsregistrerings¬bestemmelsen (jfr. DTL § 4, første og tredje ledd).

Om årsaker til fravær for eksempel er at barn ikke har det godt på skolen, ikke har det godt hjemme e.l., mener LDO at disse barna trenger å bli møtt med hjelp og støtte i form av tiltak som bidrar til at de kommer seg på skolen, ikke med mistenkelig¬gjøring. Forskning viser at elevers læringsutbytte har en klar sammenheng med relasjonen mellom elever og lærere. Sannsynligvis påvirker derfor under¬visningsformer og læreres holdninger elevers følelse av å bli sett og verdsatt, noe som igjen kan ha betydning for fravær og frafall. LDO mener at elever med minoritetsbakgrunn, annen seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne er elevgrupper som i særlig grad kan ha fravær på grunn av overnevnte årsaker.

Videre mener LDO at både gjeldene og foreslåtte regler, vil stigmatisere elever som pga sykdom o.l. er borte fra skolen mer enn ønskelig. Disse elevene vil få høye fraværstall til tross for ”saklig” grunn. Både fordi det i forslaget stilles krav om legeerklæring, at legemeldt fravær på mer enn 3 dager ikke i sin helhet kan inngå i de 14 dagene som kan unntas fra føring på vitnemålet, og at de 14 dagene nå foreslås redusert til ti. Selv om dokumentasjon på slikt fravær kan vedlegges vitnemålet / kompetansebeviset, viser regjeringens forslag med all tydelighet at høyt fravær betraktes som svært negativt.

Det er nærliggende å anta at dagens ”arbeidslinje” og ”sykelønnsdebatt” har hatt betydning for forslaget om innskjerping av krav til føring av fravær i grunnskolen og i videregående skole. LDO mener at elever allerede i dag har et mye strengere regelverk på dette området enn yrkesaktive, noe LDO i flere hensender finner urimelig. Særlig sett i relasjon til opplæringslovens § 1-1, sjuende ledd, og formålsparagrafene i likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, mener LDO at skolen må håndtere fravær, og mulig frafall, på en måte som viser elevene respekt og likeverd. LDO mener at unødvendig kontroll og mistillit, vil ha negative konsekvenser for elevenes prosess med utvikling av ”… kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet” (jfr. opplæringsloven § 1-1, femte ledd). Mens tendensen for arbeidstakere er en økning i antall og varigheten av mulighetene for egenmeldte sykedager , ser LDO på foreliggende forslag som en betydelig innstramming i elevers ”sykefraværsordning”.

Konklusjon

LDO mener at skjerpede fraværsregistreringskrav ikke vil være et egnet tiltak for å redusere fravær og frafall i skolen. Derfor er LDO uenig i at de foreslåtte kravene til føring av fravær på vitnemål, innføres.

2. ENDREDE KRAV TIL FØRSTEGANGSVITNEMÅL

LDO støtter den foreslåtte endringen.