Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 17. juni 2011
om utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre
etater.

Ombudet har ingen direkte merknader til forslagene. Vi merker oss imidlertid at høringsbrevet ser ut til å fokusere på innhenting av opplysninger til ugunst for brukerne. Det kunne vært tydeliggjort at adgangen til å innhente opplysninger også er aktuell når det gjelder opplysninger som er til brukernes gunst.

Dette gjelder for eksempel informasjon om returhindringer for personer som samarbeider om retur, men der det foreligger hindringer fra mottakerlandet som gjør at retur ikke er mulig. Returhindringer vil gjerne være knyttet til enkelte mottakerland, der det ikke er inngått utleveringsavtaler. Manglende dokumentasjon i slike saker vil derfor kunne reise spørsmål om diskriminering basert på nasjonal opprinnelse. I april 2005 publiserte Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) rapporten Mat, tak over hodet og helsetjenester om behandlingen av personer uten lovlig opphold i Norge. SMED etterlyste her en systematisk dokumentasjon av returhindringer, ikke minst for å vurdere om hindringene var av en slik art at de kunne ha betydning for fornyet vurdering av lovlig opphold. I en enkeltsak ombudet har hatt til behandling var vårt inntrykk at utlendingsmyndighetene forholdt seg passive når det gjaldt å dokumentere slike forhold, til tross for at hindringene kunne være avgjørende for fornyet vurdering av oppholdsgrunnlag (ombudets sak 07/2084). Utlendingsnemnda fattet vedtak i saken 22. desember 2009.

Utover dette har ombudet ingen kommentarer til forslagene.

Med vennlig hilsen, Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.
Saksbehandler: May Schwartz