Hotell brøt likestillingsloven ved å ikke ansette gravid arbeidssøker

En kvinne hevdet hun var blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet ved ansettelse av ny kokk ved et hotell, og kontaktet derfor Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinnen mente et hotell vektla hennes graviditet ved vurderingen av om hun skulle bli tilbudt 100 % fast stilling. Ombudet kom frem til at hotellet hadde lagt vekt på graviditeten ved ansettelsen, og at hotellet hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Det klare utgangspunktet i saker som omhandler graviditetsdiskriminering er at vernet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet svært sterkt. Dette gjelder særlig innen arbeidsliv, da forskjellsbehandling på dette området kan true viktige rettigheter for kvinner.

Kvinnen som kontaktet ombudet mente hun var forskjellsbehandlet på grunn av graviditet ved ansettelse av kokk ved et hotell. Dette fordi hun var lovet 100 % fast stilling som kokk ved hotellet, men kun ble tilbudt ekstravaktstilling, da hun opplyste om at hun var gravid. Hotellet avviste kvinnens påstand om at de hadde overtrådt likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved ansettelse av ny kokk. Hotellet hevdet at kvinnen var tilbudt ekstravaktstilling på grunn av hotellets behov. De hadde valgt å ansatte en annen person i 100 % fast stilling på grunn av ønsket om en annen kompetanse, og ikke på grunn av at kvinnen var gravid.

Ombudet fant at det var uomtvistet at kvinnen var gravid ved ansettelsestidspunktet, og et vitne forklarte at en representant for hotellet hadde uttalt at de måtte se i et lengre perspektiv når de skulle ansette ny kokk. På denne bakgrunn kom ombudet frem til at det var ”grunn til å tro” at kvinnen var blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet.

Hotellet måtte etter dette føre bevis for at diskriminering ikke hadde funnet sted. Ombudet presiserte at man bør være tilbakeholdne med å overprøve en arbeidsgivers vurdering av hvilken kompetanse bedrifter har behov for. Vurderingen ombudet imidlertid kunne foreta var om den begrunnelsen hotellet hadde gitt var reell. Etter en konkret vurdering kom ombudet frem til at hotellet ikke hadde klart å fremlegge gode nok opplysninger til at de hadde sannsynliggjort at det var andre grunner enn graviditeten som var vektlagt.

Konklusjon:

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at Hotellet ikke hadde klart å sannsynliggjøre at det ikke hadde funnet sted forskjellsbehandling i strid med loven. Ombudet konkluderte derfor med at Hotellet hadde handlet i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd, jf. § 3 annet ledd.


Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn.
Saksnummer:   06/16
Lovanvendelsen:   Likestillingsloven § 4, jf. § 3, annet ledd
.