Nektet å godkjenne turnustjeneste

Da legen ikke fikk godkjent turnustjenesten, klaget han sykehuset inn til ombudet for brudd på diskrimineringsloven. Legen fikk ikke medhold, men ombudet konkluderte allikevel med at han hadde blitt utsatt for ulovlig trakassering.

Klager, som var utdannet lege i sitt hjemland, flyktet via et annet europeisk land til Norge. I transittlandet fikk han autorisasjon som lege og spesialiserte seg som psykiater. Klager fikk imidlertid ikke godkjent legeutdanningen i Norge fordi transittlandet ikke var medlem av EU. Han måtte dermed avlegge eksamen og gjennomføre turnustjeneste på nytt.

Klagers turnustjeneste ble ikke godkjent av sykehuset der klager tjenestegjorde. Klager mente dette skyldtes at sykehuset hadde lagt vekt på kulturforskjeller og holdninger i strid med diskrimineringsloven.

Sykehuset på sin side mente vedkommende ikke var faglig dyktig nok til å kunne få godkjenning som lege.

Ombudet ba sykehuset redegjøre for klagers faglige forutsetninger for å få godkjent sin turnustjeneste.

Konklusjon

Sykehuset ga etter ombudets oppfatning, en grundig forklaring på hvorfor legen ikke hadde de nødvendige faglige kvalifikasjoner til å kunne få godkjent turnustjenesten sin. Ombudet mente sykehuset hadde en saklig grunn til ikke å godkjenne klagers turnustjeneste og konkluderte med at manglende godkjenning av turnustjenesten ikke var i strid med diskrimineringsloven § 4 om direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet.

Ombudet mente imidlertid at sykehuset hadde brutt bestemmelsen om forbud mot trakassering i diskrimineringsloven § 5.  Sykehuset hadde i tillegg til å vise til manglende faglig dyktighet også vist til problemer knyttet til holdninger og kulturforskjeller uten å forklare dette nærmere. En av sykehusets ansatte hadde også uttalt til klager at vedkommende burde enten reise tilbake til sitt opprinnelige land eller finne seg en annen jobb enn som lege.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 06/386.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven §§ 4 og 5.