Om diskriminering ved tilsetting som sosialkurator

En mann klaget til ombudet fordi han mente han var forbigått i en stilling på grunn av kjønn. Han hadde søkt på en stilling som sosialkurator ved sosialkontoret i en kommune. En kvinne ble tilsatt i stillingen, og en annen kvinne ble innstilt som nummer to.

Mannen hevdet at han var bedre kvalifisert til stillingen enn begge kvinnene. Kommunen avviste at de hadde handlet i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering. Basert på intervju, innhentede referanser og tidligere kjennskap til søkerne, ble kvinnene vurdert som bedre egnet til stillingen enn den mannlige søkeren.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at kommunen hadde dokumentert at kvinnen som ble innstilt som nummer en, hadde mer relevant arbeidserfaring enn mannen. Bevisbyrden gikk dermed ikke over på kommunen.

Når det gjelder kvinnen som ble innstilt som nummer to, kom ombudet frem til at mannen fremsto som bedre formelt kvalifisert enn kvinnen. Bevisbyrden gikk derfor over på arbeidsgiver. Ombudet mente at kommunen hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn kjønn som lå til grunn for innstillingen. Kommunen la stor vekt på personlig egenhet, og det ble lagt til grunn at mannen ikke i like stor grad som kvinnen hadde de nødvendige egenskapene.

Konklusjon

Kommunen handlet ikke i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering da den mannlige søkeren ikke ble tilsatt eller innstilt til stillingen som sosialkurator.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom til samme resultat som ombudet.

Saksnummer: 07/1102
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd jf. § 3

Les hele uttalelsen her (PDF).