Yngre legers forening/Legeforeningen henvendte seg til ombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Foreningen mente Helsedirektoratet handlet i strid med likestillingsloven da kvinnen fikk innvilget ett års utsettelse av turnustjenesten i stedet for et halvt år, slik hun hadde søkt om.

Helsedirektoratet viste til at årsaken til at det ikke var mulig å innvilge et halvt års utsettelse var at det ikke var ledige plasser i kommunen på det aktuelle tidspunktet.

Ombudet fant likevel at kvinnens foreldrepermisjon førte til at hun ble stilt dårligere enn andre kandidater. Etter det ombudet kunne se var kvinnen sikret turnusplass før hun gikk ut i foreldrepermisjon. Hun hadde et godt trekningsnummer. Ombudet fant det dokumentert at hun ikke hadde måtte stå på venteliste dersom hun ikke hadde vært i foreldrepermisjon.

Helsedirektoratet anførte videre at turnusforskriften ikke hjemler en forfordeling av kandidater som har vært i foreldrepermisjon. Ombudet anså det imidlertid ikke som en forfordeling at en kandidat som har vært i foreldrepermisjon, opprettholder plassen i køen på tross av foreldrepermisjonen.

Ombudet fant ikke at hensynet til administrasjon, ved at fordelingen av plasser skjer nesten to år i forkant, var saklig grunn for forskjellsbehandlingen. Ombudet konkluderte dermed med at Helsedirektoratet handlet i strid med forbudet mot forskjellsbehandling i likestillingsloven § 3.

Saksnummer: 09/393
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3

Anonymisert versjon av uttalelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 13. februar 2009 fra Yngre legers forening på vegne av medlemmet A. 

Yngre legers forening/Legeforeningen hevder at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og Helsedirektoratet handlet i strid med likestillingsloven ved behandling av As søknad om utsettelse av turnustjeneste.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at Helsedirektoratet handlet i strid med likestillingsloven § 3 da A ble pålagt ett års utsettelse av turnus, i stedet for et halvt år, slik hun hadde søkt om.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda for full overprøving. Fristen er tre uker fra partene har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Det rettslige grunnlaget for turnustjeneste framgår av lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 § 48, forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege av 20. desember 2001 og rundskriv IS-9/2005 Turnustjeneste for leger.

For å oppnå autorisasjon som lege, er det nødvendig å gjennomføre atten måneders turnustjeneste etter bestått medisinsk embetseksamen. Turnustjenesten består av tolv måneders tjeneste på sykehus etterfulgt av seks måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten, jf. turnusforskriften § 4. Turnustjenesten skal utføres i turnuslegestilling som er opprettet i henhold til forskriften § 10. Det enkelte fylkesmannsembete har ansvar for å opprette og godkjenne turnusplasser i kommunehelsetjenesten og administrerer fordeling av turnusleger i kommunehelsetjenesten innen sitt fylke, jf. turnusforskriften § 10 tredje ledd.

Helsedirektoratet kan med hjemmel i turnusforskriften § 11 om nødvendig pålegge det enkelte regionale helseforetak og den enkelte kommune å motta turnusleger til praktisk tjeneste. Denne oppgaven er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Fylkesmannen kan ved behov anmode SAFH om å gi en kommune pålegg om å opprette turnusplass og motta turnuslege, jf. turnusforskriften § 11.

Pålegget om å opprette ekstra turnusplass skal gis i god tid før turnuslegen kan mottas og turnusstedet skal ha anledning til å uttale seg før pålegg gis. Ved vedtak om pålegg har turnusstedet en adgang til å klage til Helsedirektoratet.

SAFH er delegert ansvar for å administrere turnustjenesten. Ansvaret omfatter blant annet å administrere særplass og andre unntaksbestemmelser i turnusforskriften.

Turnustjenesten for leger starter to ganger per år; henholdsvis 15. februar og 15. august. SAFH utarbeider en liste over de turnusplassene som kan benyttes. Den enkelte som skal i turnustjeneste, får ved trekning et tilfeldig nummer som angir rekkefølgen for valg av turnusplass, jf. turnusforskriften § 12.

Etter påmelding til praktisk tjeneste kan kandidater søke om utsettelse dersom det foreligger særlige grunner, jf. turnusforskriften § 8:

”Utsettelse eller avbrudd av praktisk tjeneste etter at påmelding har funnet sted krever at det foreligger særlige grunner. Søknad om utsettelse må sendes til Sosial- og helsedirektoratet så snart utsettelsesgrunnen foreligger. Dersom utsettelse innvilges, må studenten/kandidaten selv melde seg på til ny praktisk tjeneste i henhold til § 6. Studenten/kandidaten vil etter ny påmelding og trekning være sikret å velge turnusplass, jf. § 12 fjerde ledd.”

Bestemmelsen kan være aktuell der kandidaten etter påmelding gjennomgår graviditet/fødsel.

A fødte 21. august 2008. Hun skulle egentlig gjennomført turnustjeneste i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag i tiden 15. august til 15. februar 2009. A søkte Statens autorisasjonskontor for helsepersonell om å få et halvt års utsettelse av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten på grunn av foreldrepermisjon. Det fikk hun i utgangspunktet innvilget ved vedtak av 15. juli 2008.

 Noen uker etter fødselen fikk hun vite at lokalvalget for turnusstart 15. februar 2009 allerede nesten var avsluttet uten at hun var blitt kontaktet. A tok da kontakt med SAFH og ansvarlig for lokalvalget hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som bekreftet at det hadde skjedd en feil slik at hun ikke var tatt med i valget. Hun fikk opplyst at det var tre ledige plasser og at hun kunne tilbys en av disse. A bor i X, og de tre plassene som var ledig ville medført ca. to timers reise hver vei. Hun vurderte det som uaktuelt med to små barn. A har i utgangspunktet et godt trekningsnummer.

I samråd med lokalansvarlig hos Fylkesmannen bestemte derfor A seg for å søke om ytterligere et halvt års permisjon. Hun søkte SAFH om ytterligere et halvt års utsettelse, det vil si med oppstart 15. august 2009. SAFH innvilget søknaden delvis gjennom å innvilge ett års utsettelse under henvisning til at det ikke var ledige turnusplasser i Nord-Trøndelag fylke fra 15. august 2009 i vedtak av 16. oktober 2008. Hun fikk dermed innvilget turnusstart 15. februar 2010. Vedtaket ble klaget inn for Helsedirektoratet, som opprettholdt SAFHs vedtak. I Helsedirektoratets vedtak står det blant annet:

”Du anfører i klagen at fødselspermisjon er en lovfestet rett i Norge der man har krav på å komme i jobb etter endt permisjon. Som turnuslege er man i en spesiell situasjon, der man på en måte er mellom studier og arbeidsliv, i tillegg til oppdelingen mellom sykehus og distrikt. Du mener likevel at turnustjenesten i sin helhet må ses på som ett samlet arbeidsforhold når det gjelder denne saken og at du har krav på å begynne i distriktsturnus 15. august 2008, og delta i trekningen på nyåret 2009 med ditt ordinære trekningsnummer. Du mener at dette ikke kan ses på som en forventet utsettelse turnustjeneste på linje med det man nå har i vente etter endt studier, da du nå er i arbeid allerede.

Du mener det er underlig at SAFH kan pålegge deg et halvt år mer permisjon enn det du har søkt om. Du mener du har full rett til å starte distriktsturnus 15. august 2009 og delta i trekningen på nyåret 2009 med ditt ordinære trekningsnummer.

Etter en helhetsvurdering av det foreliggende faktum finner Helsedirektoratet at de angitte grunner ikke gir anledning til tidligere oppstart av turnus i kommunehelsetjenesten etter gjeldende turnusforskrift §§ 8 og 12.

Det ble fra fylkesmennene rapportert 426 turnusplasser som kunne stilles til disposisjon for turnusstart 15. februar 2008. For turnusstart 15. august 2008 var det en økning i antall turnuskandidater etter opprettelse av flere sykehusplasser. Dette medførte at noen kandidater ikke fikk valgt plass i første valgomgang. Ved turnusstart 15. august 2008 var det 432 kandidater som påbegynte turnustjeneste i kommunehelsetjenesten. Dette var 16 plasser mer enn fylkesmennene hadde til disposisjon. For turnusstart 15. august 2009 er det per dags dato registrert 489 kandidater, hvor det ikke er tilsvarende ledige turnusplasser.

De kandidater som ikke får plass, må her stå på venteliste for plass. Turnusforskriften §§ 8 og 12 gir ikke hjemmel for forfordeling av kandidater som har avsluttet fødselspermisjon ved avtjening av resterende del av turnustjenesten. Forskriften § 8 gir bare rett til å beholde turnusstedet i kommunehelsetjenesten.

Det skal videre bemerkes at selv om du har fullført turnustjeneste i sykehus og deretter tatt ut permisjon, så er du ikke i et arbeidsforhold i forhold til X sykehus eller aktuelt turnussted i kommunehelsetjenesten. Dette med begrunnelse i at arbeidsforholdet ditt i sykehusturnusen er avsluttet og turnus i kommunehelsetjenesten er ikke påbegynt, jf. turnusforskriften § 14.”

Partenes syn på saken

Yngre legers forening/Den norske legeforening hevder på vegne av medlemmet A at SAFHs og Helsedirektoratets praksis er i strid med likestillingsloven § 3.

SAFHs begrunnelse for ikke å innvilge As søknad om seks måneders utsettelse, er ”en konkret vurdering av foreliggende opplysninger” supplert med at det ”ikke er ledige turnusplasser i Nord-Trøndelag fylke 15.8.2009.” Det sies ikke i vedtaket hva som er de konkrete vurderingene og hvordan SAFH har vektet de ulike hensynene. SAFH og Helsedirektoratet gjør ingen vurderinger sett opp mot likestillingsloven.

Direktoratets begrunnelse i brev av 19. november 2008 er også relativt sparsom når det gjelder likestillingsspørsmålet og de kommende foreldres rett til å fordele permisjonen mellom seg. Direktoratet viser til at to hovedhensyn ligger til grunn for at man har oppstart i turnustjeneste kun to ganger per år. Det er ”hensyn til effektiv og adekvat administrasjon av turnussystemet, samt hensynet til praktisk og økonomisk forutberegnelighet for arbeidstaker og arbeidsgiver”. Ut over dette viser direktoratet kun til at en vurdering av det foreliggende faktum opp mot disse hensynene ikke gir anledning til tidligere oppstart i turnus i kommunehelsetjenesten. Det sies lite om hvordan direktoratet har kommet til denne ”helhetsvurderingen”.

Det følger av folketrygdlovens regler at det er opp til foreldrene å fordele permisjonen mellom seg, bortsett fra ukene som er forbeholdt mor og ukene som er forbeholdt far. Det følger videre av likestillingsloven § 3 at direkte og indirekte forskjellsbehandling mellom kvinner og menn ikke er tillatt. Legeforeningen er av den oppfatning at den praktiseringen av turnustjenesten som SAFH og direktoratet legger opp til, faktisk virker slik at den tilsynelatende kjønnsnøytrale håndteringen av turnustjenesten i forbindelse med foreldrepermisjon stiller kvinner dårligere enn menn.

Legeforeningen mener at utsettelse av turnustjeneste på grunn av graviditet eller etterfølgende permisjon må medføre rett til oppstart ved første ordinære turnusstart etter endt permisjon. I den aktuelle saken vil det si oppstart i kommunehelsetjenesten den 15. august 2009. Det er SAFH som etter delegert myndighet bestemmer hvor mange turnusplasser som skal opprettes i sykehus og i kommunene, jf. turnusforskriften § 10 første ledd. SAFH kunne således kreve opprettet ytterligere én plass i Nord-Trøndelag fylke fra 15. august 2009. Foruten dette kunne SAFH administrert fordelingen av allerede eksisterende plasser slik at foreldre som avslutter foreldrepermisjonen er, sikret plass slik de etter Legeforeningens oppfatning har rett til etter likestillingsloven.

I denne saken har SAFH og direktoratet ikke foretatt noen avveininger mellom hensynet til administreringen av turnustjenesten på den enes siden og hensynet til kommende foreldres rett til å fordele permisjonen mellom seg på den andre siden. Legeforeningen kan vanskelig se at søknaden om permisjon på seks måneder er umulig å innvilge. Avslaget synes utelukkende å være basert på at SAFH ikke ønsker seg merarbeidet med å forsøke å legge til rette for at A kunne starte i kommunehelsetjenesten 15. august 2009. Basert på denne saken og tidligere saker er det Legeforeningens oppfatning at SAFH forholder seg til likestillingsloven som en brysom lov som ikke må forstyrre de administrative rutinene man jobber etter i SAFH.

Turnusforskriften § 8 sier helt klart at dersom kandidaten for eksempel søker om et halvt års utsettelse, det vil si til neste opptak, skal man være sikret å velge turnusplass i forbindelse med dette opptaket.

Dersom Helsedirektoratet mener at de er ”bundet” når det gjelder endringer i to år før distriktstjenesten tar til, ville konsekvensene være at ingen vil kunne få utsatt tjeneste i en periode på mindre enn to år. Det betyr at SAFH ikke har praktisk mulighet til å oppfylle sin egen forpliktelse etter turnusforskriften § 8. Realiteten er imidlertid at SAFH har full mulighet til å gi et halvt års utsettelse, og det gjøres også jevnlig. Det indikerer at det ikke er administrative og organisatoriske forhold som er problemet, men viljen til å ta de grep som kan og må gjøres for å sikre As rettigheter.

Adgangen til å utsette praktisk tjeneste etter påmelding benyttes i hovedsak av kandidater som føder barn i løpet av turnusperioden. De som rammes av SAFHs praksis i disse sakene er således gravide og kvinner i foreldrepermisjon.

Som følge av vedtaket fra SAFH og direktoratet blir A seks måneder forsinket i sin videre karriere ved at hun ikke oppnår autorisasjon som lege før turnustjenesten er ferdig. Konsekvensene er at hun taper økonomisk på dette i mange år på grunn av lønnssystemet i de statlige sykehusene hvor det er vanlig å ta spesialistutdanning. Det er således utvilsomt at A vil lide et betydelig økonomisk tap.

Legeforeningen mener det er klart at unntaksbestemmelsen i likestillingsloven ikke kommer til anvendelse. Praktiske/administrative grunner er ikke et saklig formål. Resultatet vil dessuten være at A får et halvt års utsettelse i sin karriere og problemer med å organisere sin lovfestede rett til å fordele foreldrepermisjonen mellom seg og barnets far. Det er konsekvenser som gjør handlingen uforholdsmessig inngripende sett i forhold til formålet.

A har følgende kommentar til direktoratets gjengivelse av faktum: Det er ikke korrekt at SAFH skaffet A en ekstra plass. A møtte selv noen privat som ønsket turnuslege. Hun tok deretter kontakt med de rette instanser i Y kommune. Kommunen tok kontakt med SAFH, som godkjente dette etter en del overtalelse. SAFH har tidligere opplyst at det var vanskelig å skaffe egen turnusplass da det var mange i kø på landsbasis. Hun kunne derfor ikke forvente å få en plass hun selv måtte finne.

Helsedirektoratet mener prinsipalt at turnusforskriften § 8 ikke er i strid med likestillingsloven § 3 tredje ledd. I den grad praktiseringen av turnusforskriften § 8 indirekte gir kjønnsdiskriminerende utslag, vil det være tillatt etter unntaket i likestillingsloven § 3 fjerde ledd.

Helsedirektoratet presiserer at turnuskandidaten har fått innvilget sin søknad om utsettelse av turnustjeneste i kommunehelsetjenesten av SAFH med begrunnelse i foreldrepermisjon. Etter direktoratets syn er vurderingstemaet om det kan være indirekte diskriminerende at turnuskandidaten må vente et halvt år med å begynne i turnus i forhold til det som var planlagt.

Årsaken til at kandidaten ikke kunne starte opp med sin turnus er misforhold mellom antall turnusplasser og antall kandidater. Alle de aktuelle turnusplassene var på forhånd disponert.

Fordelingen av turnusplass i kommunehelsetjenesten skjer nesten to år før turnusplass med hensyn til hvilke turnusplasser som er ledige til hvilket tidspunkt. Kandidaten fikk som følge av denne første ledige plass ved neste turnusstart.

Som opplyst i direktoratets vedtak av 19. november 2008 ble det fra fylkesmennene rapportert om 416 turnusplasser som kunne stilles til disposisjon for turnusstart 15. februar 2008. For turnusstart 15. august 2008 var det en økning i antall turnuskandidater etter opprettelse av flere sykehusplasser. Det medførte at noen kandidater ikke fikk plass i første valgomgang.

Ved turnusstart 15. august 2008 var det 432 kandidater som påbegynte turnustjeneste i kommunehelsetjenesten. Dette var 16 plasser mer enn fylkesmennene hadde til disposisjon. For turnusstart 15. august 2009 var det per 19. november 2008 registrert 489 kandidater, hvor det ikke var tilsvarende ledige turnusplasser. De kandidatene som ikke får plass må stå på venteliste for å få plass.

Helsedirektoratet har forelagt saken for SAFH, som har følgende kommentarer: Turnusplasser for leger kan anses som et knapphetsgode. Ved den enkelte turnusstart vil etterspørselen etter plasser noen ganger være større enn antall tilgjengelige plasser. Dette gjelder særlig for de store kullene med turnusstart i høstsemesteret, og innebærer at noen kandidater må vente i seks måneder med å starte opp sin turnustjeneste. Til turnusstart i august jobber fylkesmennene med å framskaffe så mange plasser som mulig. Tildeling av turnusplass kan sammenlignes med andre knapphetsgoder som barnehageplass, sykehjemsplass, behandling på sykehus etc. Selv om det er en prioritert oppgave å ha et best mulig tilbud, klarer man ikke alltid å unngå kø.

I den aktuelle saken klarte SAFH å opprette en ekstra turnusplass i kandidatens fylke Nord-Trøndelag, og kandidaten ble tildelt denne plassen.

For de av kandidatene som ikke får turnusplass i kommunehelsetjenesten ved planlagt turnusstart, er det vurdert om det kan opprettes en ekstra turnusplass.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 1.

Likestillingsloven § 3 fastslår at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt.

Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, eller setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn, jf. likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2. Adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot direkte diskriminering er svært begrenset.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Det er fremdeles slik at langt flere kvinner enn menn tar ut foreldrepermisjon, og vektlegging av slikt fravær vil derfor ramme kvinner i langt større grad enn menn. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon av lengre varighet enn den lovforbeholdne, og fraværet det medfører, omfattes dermed av forbudet mot indirekte forskjellsbehandling i likestillingsloven, jf. Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) side 36 og 111.

I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. likestillingsloven § 16.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Helsedirektoratet handlet i strid med likestillingsloven ved ikke å innvilge A et halvt års utsettelse av turnustjeneste, men i stedet utvidet utsettelsen til ett år.

Innledningsvis vil ombudet presisere at vedtak i saker om søknad om utsettelse av turnustjeneste er enkeltvedtak som ombudet ikke kan overprøve. Ombudet kan likevel uttale seg om konkrete vedtak eller forvaltningspraksis er i strid med likestillingsloven.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon av lengre varighet er omfattet av forbudet mot indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn i likestillingsloven § 3. Unnlatelser likestilles med handlinger i likestillingsloven, jf. Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) side 27.

A fikk innvilget ett års, i stedet for et halvt års, utsettelse av turnus i kommunehelsetjenesten. Spørsmålet er derfor om A har blitt satt i en dårligere stilling på grunn av foreldrepermisjon da hun ikke fikk innvilget et halvt års utsettelse. Årsaken til at hun søkte om utsettelse var foreldrepermisjon. Det er derfor utvilsomt at det er årsakssammenheng mellom permisjonen og forsinkelsen.

Legeforeningen viser til at Helsedirektoratet ikke har veid hensynet til likestilling opp mot hensynet til en effektiv administrasjon av fordelingen av turnusplasser. Videre påpeker de at vedtaket er svært uheldig med hensyn til både fordelingen av foreldrepermisjon mellom foreldrene og økonomiske konsekvenser ved at A blir forsinket i turnustjenesten.

Helsedirektoratet viser til at årsaken til at det ikke var mulig å innvilge et halvt års utsettelse var at det ikke var ledige plasser på det ønskede tidspunktet i den bestemte kommunen. I vedtaket av 19. november 2008 opplyser direktoratetat antall kandidater økte fra 432 med oppstart 15. august 2008 til 489 registrerte kandidater 15. august 2009. Årsaken til det var en økning i antall i sykehusplasser. Helsedirektoratet har opplyst at det ikke var tilsvarende ledige plasser, og at flere kandidater derfor måtte stå på venteliste.

Ombudet mener likevel at foreldrepermisjonen har ført til at A er ”stilt dårligere” enn andre kandidater. A var etter det ombudet forstår, sikret plass før hun gikk ut i foreldrepermisjon. Hun hadde et godt trekningsnummer. I tillegg fikk A innvilget et halvt års utsettelse ved sin første søknad. Det ble imidlertid gjort en feil slik at hun kunne ikke tre inn igjen i turnustjenesten på dette tidspunktet. Det er dermed dokumentert at A ikke ville måtte stå på venteliste dersom hun ikke hadde vært i foreldrepermisjon. Fordi hun ble henvist til et halvt år ekstra utsettelse, finner ombudet det dokumentert at hun ble stilt dårligere enn hun ville blitt dersom hun hadde fullført turnustjenesten uten uttak av foreldrepermisjon.

Helsedirektoratet anfører at unntaksadgangen i likestillingsloven § 3 fjerde ledd kommer til anvendelse.

Forskjellsbehandlingen er tillatt dersom den ivaretar et saklig formål, er nødvendig og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor A.

I Helsedirektoratets vedtak av 19. november 2008 viser direktoratet blant annet til at turnusforskriften ikke hjemler en forfordeling av en kandidat som har vært i foreldrepermisjon. Ombudet anser det ikke som en forfordeling at en kandidat som har vært i foreldrepermisjon, opprettholder sin plass i køen til tross for permisjon. Videre kan ikke ombudet se at avslaget er begrunnet ut over administrative hensyn. Slik ombudet ser det, er ikke hensynet til administrasjon, ved at fordelingen av plasser skjer nesten to år i forkant, en saklig grunn for forskjellsbehandlingen. Direktoratet har dermed ikke sannsynliggjort at vilkårene i likestillingsloven § 3 fjerde ledd er oppfylt.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Helsedirektoratet handlet i strid med likestillingsloven § 3 da A ble pålagt ett års utsettelse av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten i stedet for et halvt år slik hun søkte om.