Utlysningstekst som søkte etter "dame over 35 år" var i strid med arbeidsmiljøloven.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble gjort oppmerksom på Netty Undertøy AS sin utlysning av salgsmedarbeider. I utlysningsteksten som stod på  finn.no stod det at de søkte etter en ”dame over 35 år”.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vurderte for det første om ulysningsteksten er i strid med forbudet mot alderdiskriminering jf. arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2.

Videre vurderte ombudet om utlysningsteksten er i strid med likestillingsloven § 4 jf. § 3 som forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Ombudet fant ikke at det var saklige grunner for at vedkommende som ville bli tilsatt var over 35 år. En person under 35 år vil kun utføre arbeidet på lik linje med en person over 35 år.

Ombudet konkluderte imidlertid med at forskjellsbehandlingen på grunn av kjønn var saklig begrunnet. Netty Undertøy AS er en spesialforretning innenfor dameundertøy og brystproteser med en egen avdeling for brystopererte kvinner. Stillingen som butikkmedarbeider innebærer personlig assistanse til kvinner i å finne riktig undertøy mens de er nokså avkledd. Denne spesialforretningen er av en spesiell karakter, og hensynet til de kvinnelige kundene tilsier at forskjellsbehandlingen er saklig og ikke uforholdsmessig inngripende overfor menn.

Konklusjon

Utlysningsteksten er i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2. Den er imidlertid ikke i strid med likestillingsloven § 4 jf. § 3. 

Sak: 09/1733
Grunnlag: Kjønn og alder
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 jf. § 3 og arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2

 Hele uttalelsen:

DISKRIMINERENDE UTLYSNINGSTEKST

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til annonse som lå ute på nettestedet, www.finn.no, med Finn-kode: 17946269. I annonseteksten stod blant annet at Netty Undertøy AS søkte etter en ”dame over 35 år”.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at ordlyden i utlysningsteksten er i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-2 nr. 1 bokstav a) ved at søkere over 35 år foretrekkes. Ombudet konkluderer imidlertid med at det ikke er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn jf. likestillingsloven § 4 jf. § 3 at søkere må være kvinner. 

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble gjort oppmerksom på Netty Undertøy AS sin utlysning etter salgsmedarbeider ved e-post av 19. august 2009. Utlysningsteksten lå ute på nettsiden, www.finn.no, med Finn-kode: 17946269. Klageren mente at følgende del av utlysningsteksten utgjør diskriminering:

”Vi ønsker deg som: Er dame over 35 år”.

Ombudet sendte et brev til Netty Undertøy AS den 21. august 2009 der vi bad om en redegjørelse for hvorfor butikken søkte spesifikt etter en kvinne i den bestemte aldergruppen, over 35 år.

Netty Undertøy AS redegjorde for sitt syn i brev av 25. august 2009. Butikken skriver at Netty Undertøy AS er en spesialforretning innenfor dameundertøy og brystproteser. De har en egen avdeling for brystopererte kvinner. Kundene er primært kvinner. Butikkmedarbeiderne gir kvinnene personlig veiledning i å finne riktig undertøy. Det betyr at de må se kvinnene ganske avkledd i prøverommet. Butikken understreker at det er hensynet til kundene som derfor begrunner søket etter en kvinnelig medarbeider.

Netty Undertøy AS skriver videre at de er opptatt av å ha en variert fordeling av aldersgrupper i bedriften, av hensyn til arbeidsmiljø og for å møte de ulike aldersgruppene som gjenspeiler kundene. De søkte etter en voksen kvinne også fordi hun har erfaring hva svangerskap og vektøking, og hva disse forhold gjør med kvinnekroppen.

Rettslig utgangspunkt

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever blant annet likestillingsloven og arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling i arbeidslivet. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med noen av disse lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd,
jf. § 1 annet ledd nr. 1 og 4.

Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av blant annet alder. Det kan kun gjøres unntak fra forbudet der forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles. Adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av alder er svært snever.

Forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven § 13- 1 gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, herunder utlysninger av stillinger, jf. arbeidsmiljøloven § 13-2 nummer 1 bokstav a).

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte diskriminering av kvinner og menn. Ved ansettelser må en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn, og utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiver foretrekker det ene kjønn, jf. likestillingsloven § 4 første ledd.

Forbudet gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse stillingen ledig kun for personer av det ene kjønn. Lovens vilkår skal tolkes strengt, og åpenbar grunn må forstås slik at det må være en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Ombudets vurdering

Det første ombudet må ta stilling til er om stillingsannonsen er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.

Ombudet finner at alderskravet i utlysningsteksten forskjellsbehandler søkere under 35 år. Slik ombudet forstår, er det ikke noe som tilsier at det er saklig grunn til å utelukke søkere under 35 år som salgsmedarbeider. Anførselen til Netty Undertøy AS om variasjon i alderssammensetningen blant de ansatte, kan ikke legitimere forskjellsbehandlingen. 

Ombudet finner heller ikke at det er nødvendig å være over 35 år for å kunne utføre arbeidet knyttet til denne stillingen. Det er ikke gitt at en kvinne over 35 år er bedre kvalifisert til denne stillingen, eller kan møte kundenes behov på en mer tilfredsstillende måte enn søkere under 35 år. Ombudet finner ikke grunn til vurdere hvorvidt anførselen om at søkerne selv har fått barn, er et saklig argument. Vi vil likevel presisere at kvalifiserte kvinner under 35 år kan ha fått barn innen den tid, og har dermed erfaring med hva dette gjør med kvinnekroppen. Disse vil kunne utføre arbeidsoppgavene på lik linje med kvinner over 35 år.

Kravet om alder fremstår som uforholdsmessig inngripende. Konsekvensen av annonsen er at personer under 35 år blir avskåret fra å søke stillingen. Annonsen hindrer på denne måten personer i å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, og motvirker målsettingen om et mer likestilt arbeidsmarked uavhengig av søkernes alder. 

Det neste ombudet skal vurdere er om stillingsannonsen er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn. Spørsmålet er om det foreligger en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold som kan legitimere stillingsannonsens krav til kvinnelige søkere.

Netty Undertøy AS er en spesialforretning innenfor dameundertøy og brystproteser med en egen avdeling for brystopererte kvinner. Kundene er hovedsakelig kvinner, og stillingen som butikkmedarbeider innebærer personlig assistanse til disse kvinnene i å finne riktig undertøy. Dette betyr at de ser kvinnene nokså avkledd.

Av forarbeidene til likestillingsloven, Ot.prp. nr. 33 (1974-1975) 3.2. s. 31 fremgår det at hensynet til bluferdighet kan legitimere forskjellsbehandling mellom kjønnene. Etter ombudets vurdering er hensynet til de kvinnelige kundene et saklig formål. Netty Undertøy AS er en spesiell bedrift for dameundertøy og brystproteser. Det dreier seg ikke om en vanlig butikk der undertøy selges. Enkelte kunder er i en sårbar situasjon etter brystkreft som rammer kvinner. Det er etter ombudets vurdering forståelig at disse foretrekker å få en slik personlig assistanse av en kvinnelig ansatt.

Saken hadde stilt seg annerledes dersom en ansatt hadde fått utdelt arbeidsoppgaver som ikke består i en slik type assistanse for kundene. Ombudet har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere om stillingen kan avgrenses mot en slik type assistanse. Tvert imot står det i utlysningsannonsen at det tilbys ”kundeveiledning” for denne type stillingen. Ombudet må derfor forutse at innholdet i stillingen ikke kan begrenses utelukkende til andre type arbeidsoppgaver.

Det er en ulempe for menn som eventuelt er bedre kvalifisert at de utelukkes fra å søke på stillingen. Likevel er denne spesialforretningen med dens to butikker i Norge av en så spesiell karakter at den ikke vil få så store likestillingsmessige konsekvenser. Intensjonen med butikken er særlig ønsket om å gi et tilbud for brystopererte kvinner. Hensynet til kvinnene som får personlig assistanse av en slik karakter, veier etter ombudets oppfatning tyngre enn hensynet til menn som ønsker å søke på denne type stillingen.

Konklusjon

Netty Undertøy AS handlet i strid med forbudet mot alderdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-2 nr. 1 bokstav a) da de søkte medarbeidere over 35 år. Det er imidlertid ikke i strid med likestillingsloven § 4 jf. § 3 å søke etter kvinner til stillingen.

*****

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om en bekreftelse på om Netty Undertøy AS vil endre den fremtidige praksis, slik at stillingsannonser utformes i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmer om likebehandling på grunn av alder. Ombudet ber om tilbakemelding innen 5. mars 2010.

 

Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud