Ombudet fant at inngangspartiet til en fargehandel i Trøndelag ikke var universelt utformet.

Foran inngangspartiet var det en trapp, hvor det verken var rampe eller snuplass for rullestol. Virksomheten dokumenterte heller ikke at utbedring ville være uforholdsmessig byrdefullt. Ombudet fant derfor at fargehandelen bryter DTL grunnet manglende utbedring.

Saksnummer: 09/1450
Lovanvendelse: Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9
Hele uttalelsen, datert 17. juni 2010:

Spørsmål om universell utforming av fargehandel

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handikapforbund (NHF) Frøya og Hitra av 23. juni 2009.

NHF mener Frøya Farge ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi virksomhetens inngangsparti har en trapp med fire trappetrinn, og en dørstokk som gjør det umulig for rullestolbrukere å komme inn i butikken uten hjelp.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Frøya Farge bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Frøya Farge mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn.

NHF klaget på Frøya Farge 23. juni 2009. NHF viser til at de, den 19. juni 2009, avtalte med eier av virksomheten at den skulle bli klaget inn for LDO grunnet manglende universell utforming. Frøya Farge skulle så legge saken frem for egen rådgiver.

Partenes syn på saken

NHF:

NHF hevder at Frøya farge bryter plikten til universell utforming fordi virksomheten ikke utbedrer inngangspartiet. NHF viser til at trappen ved inngangen har fire trappetrinn. NHF mener det må bygges en lang rampe med gelender, og et plant hvileareal ved inngangen. Det vises også til at dørstokken ved inngangen er for bratt.

Frøya Farge:

Frøya Farge har, til tross for flere purringer fra ombudet, ikke gitt ombudet noen skriftlig redegjørelse om virksomhetens utforming. På telefon med saksbehandler hos ombudet 23. februar 2010 uttalte ansatte ved virksomheten at de skulle sende planer for utbedring av inngangspartiet. Slik dokumentasjon ble aldri sendt til ombudet.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene, pasientene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Frøya Farge er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service. Plikten til universell utforming omfatter en butikks inngangsparti.
Det første ombudet må ta stilling til er om Frøya Farge tilfredsstiller kravet til universell utforming.

NHF har sendt fotografier av inngangspartiet ved Frøya Farge. Fotografiene viser tydelig at inngangspartiet har en trapp med fire trinn, hvor det ikke er installert rampe eller snuplass for rullestol. Det vil være umulig for rullestolbrukere å komme seg inn i virksomheten uten hjelp. Ombudet finner derfor at Frøya farge ikke er universelt utformet.

Ombudet må deretter vurdere om Frøya Farge har dokumentert at det foreligger omstendigheter, som medfører at det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av butikken. Det er Frøya farge som må sannsynliggjøre at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre butikkens lokaler universelt utformet.

Frøya farge har, til tross for flere purringer fra ombudet per brev og telefon, ikke sendt dokumentasjon på planer for utbedring, eller dokumentasjon på at det vil være uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet. Ombudet finner således at Frøya farge ikke har sannsynliggjort at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å utbedre.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Frøya farge bryter plikten til universell utforming i diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9, grunnet manglende utbedring av butikkens inngangsparti.

                                  ***
Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet oppfordrer likevel Frøya farge til å utbedre inngangspartiet, slik at rullestolbrukere får tilgang til virksomheten. Ombudet oppfordrer Frøya farge til å installere en lang rampe med gelender ved inngangen, samt snuareal for rullestolbrukere. Dørstokken ved inngangsdøren bør også utbedres.

Dersom Frøya farge ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Frøya farge ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.