Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til klage av 9. juli 2009 fra Norges Handikapforbund (NHF) Steinkjer.

NHF ønsket at Likestillings- og diskrimineringsombudet skulle vurdere om inngangspartiet til butikken Penelope gaver og hobby var i samsvar med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. NHF dokumenterte overfor ombudet at inngangspartiet til Penelope gaver og hobby bestod av ett trappetrinn som hindret tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Penelope gaver og hobby har utbedret de påklagede forholdene ved å etablere en rampe ved inngangspartiet, og dokumentert dette overfor ombudet.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Penelope gaver og hobby dokumenterer ved fotografier i brev av 25. februar 2010 at det er foretatt utbedringer av inngangspartiet. Det er nå etablert en rampe som etter ombudets vurdering sikrer tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, og en eventuell diskriminering har med dette opphørt.  

Ombudet finner på bakgrunn av dette ikke grunn til videre behandling av saken.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra Penelope gaver og hobby har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Saksnummer: 09/1748