Ombudet fant at et legesenter ikke var universelt utformet fordi det ikke fantes HC-toalett på legesenteret.

På grunn av dørlister var det også vanskelig for rullestolbrukere og personer som bruker rullator, å komme seg inn på det vanlige toalettet.

Legesenteret uttalte at de har planer om å utbedre, men har så langt ikke gjort noen tiltak. Ombudet fant derfor at legesenteret bryter plikten til universell utforming.

Saksnummer: 10/607
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne
Dato: 27. september 2010.

Spørsmål om universell utforming av legesenter

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 31. mars 2010 

Klager mener Vågsbygd legesenter ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi det ikke finnes universelt utformet HC-toalett på legesenteret, og det ikke er mulig å ta med rullator inn på toalettene.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Vågsbygd legesenter bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Vågsbygd legesenter mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder utforming av HC-toalett på legesenter, som ligger i andre etasje av et bygg. Det finnes heis i bygget.

Klager hevder det er ubrukelige toalettforhold på Vågsbygd legesenter. Han viser til at det ikke finnes HC-toalett på legesenteret, og at rullator ikke kan tas med inn på toalettene.

Vågsbygd legesenter viser til at legesenteret er i full gang med planlegging av HC-toalett ved legesenteret. Videre viser legesenteret til at det er et komplett HC-toalett i byggets førsteetasje. Det foretas en del ombygninger i dette området. HC- toalettet er per dags dato ikke tilgjengelig, men legesenteret antar at det vil kunne brukes mot sommeren.
Videre viser legesenteret at det i deres lokaler finnes et toalett som nesten tilfredsstiller de krav, som stilles til HC-toalett. Legesenteret vil vurdere enkelte ombygninger av toalettet, slik at det blir et fullverdig toalett. Legesenteret viser også til at de har gjort flere forbedringer med blant annet dørsviller, som gjør det lettere å passere med rullator og rullestol. Legesenteret presiserer at her finnes det enkelte begrensninger grunnet lydisolasjon og brannvern. Legesenteret viser til at de vil informere ytterligere om dette, når alt er i orden, men viser til at de er avhengige av andre leietakere og utleier, for å få det til.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Vågsbygd legesenter er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler. Plikten til universell utforming omfatter å gjøre toaletter tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Er Vågsbygd legesenter universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om Vågsbygd legesenter tilfredsstiller kravet til universell utforming. Klager viser til at det ikke finnes HC-toalett på legesenteret, og at det er vanskelig å ta med seg rullator inn på toalettet.

Det finnes retningslinjer  for hva som skal anses for universelt utformet. I § 10-32 i Veiledning til teknisk forskrift 1997 (4. utgave mars 2007) oppstilles krav til HC-toalett:

”I arbeidsbygning og publikumsbygning med toalett skal minst ett toalett være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
[…]
Toalett med fri sideplass for rullestolbruker på begge sider må ha minstemål
på 2 200 mm x 2 250 mm hvis det er ett toalett. Minstemålet er 1 800 mm x 2
250 mm dersom det er to i nærheten av hverandre.
[…]
Handikaptoalett skal være tydelig merket med symbol.”

Ombudet har mottatt fotografier av toalettet på Vågsbygd legesenter. Det kommer klart frem av fotografiene at toalettet på legesenteret ikke tilfredsstiller kravene i TEK. Toalettet på legesenteret fremstår som et helt ordinært toalett, og ikke tilpasset bevegelseshemmede. Legesenteret viser til at de planlegger bygging av HC-toalett, men har så langt ikke dokumentert at det har skjedd noen utbedringer. Legesenteret har kun vist til at de vurderer enkelte ombygninger av toalettet.

Legesenteret har også vist til at det finnes et HC-toalett i byggets første etasje, og at pasientene kan bruke dette, da det er heis i bygget. Dette er ikke avgjørende for ombudets vurdering. Ombudet understreker at Vågsbygd legesenter holder til i andre etasje, og da skal et HC-toalett være lokalisert der. Legesenteret har uansett vist til at huseier foretar en del ombygninger i første etasje, slik at HC-toalettet i første etasje per dags dato heller ikke er tilgjengelig. Legesenteret har også erkjent at det har vært et problem med dørsviller, og tilgang for rullestolbrukere, inn og ut av toalettene.

På bakgrunn av dette finner ombudet at Vågsbygd legesenter ikke er universelt utformet.

Vil krav om UU være uforholdsmessig?

Ombudet må deretter vurdere om det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av Vågsbygd legesenter. Det er Vågsbygd legesenter som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre legesenteret universelt utformet.

Legesenteret har vist til at planlegging av HC-toalett er i gang, og har ikke påberopt  at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å bygge HC-toalett. Legesenteret har også vist til at de er i gang med å legge lister ved dørsviller, for at rullestolbrukere/personer med rullator skal kunne kjøre lettere over disse. Det vises til at det er enkelte begrensninger når det gjelder  lydisolasjon og brannvern,. Legesenteret har ikke utdypet dette ytterligere. Ombudet går derfor ikke nærmere inn på dette. Ombudet finner at Vågsbygd legesenter ikke har sannsynliggjort at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å  universell utforming, ved å bygge om publikumstoalettet slik at det også er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Vågsbygd legesenter handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, på grunn av manglende universell utforming av legesenteret.

Ombudet mener imidlertid det er positivt at Vågsbygd legesenter har planer om å utbedre lokalet, og bygge HC-toalett. Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet anbefaler likevel Vågsbygd legesenter å tilrettelegge for et HC- toalett på legesenteret snarest mulig. Legesenteret bør også fjerne eventuelle dørlister som gjør det vanskelig for rullestolbrukere og ferdes inne på legesenteret.

Ombudet ber om tilbakemelding fra Vågsbygd legesenter på ombudets uttalelse innen 4. november 2010.

Dersom Vågsbygd legesenter ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Vågsbygd legesenter ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.