Klagen gjaldt manglende tilgjengelighet for rullestolbrukere til et turistkontor.

Ombudet kom frem til at tildekking av trappeheisen var midlertidig på grunn av tyveri og dermed ikke i strid med kravet til universell utforming. Klagen ble henlagt.

Turistkontoret har tre trappetrinn i inngangspartiet, men har installert en trappeheis. På grunn av tyveri av trekket, hadde denne heisen vært tildekket med presenning, slik at det begrenset tilgjengeligheten for rullestolbrukere. Virksomheten redegjorde for at de hadde bestilt nytt trekk, og at heisen ikke hadde vært tildekket i åpningstiden.

En representant fra ombudet foretok en befaring og heisen var ikke tildekket i åpningstiden. Dermed fant ikke ombudet grunn til videre behandling.

Saksnummer: 10/1325
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Ombudets henleggelse av 08.09.2010

Henleggelse av klagesak om manglende tilgjengelighet ved turistkontor

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 19. juli 2010 på  Kristiansand turistkontor. Turistkontoret har fått installert en elektrisk trappeheis som starter fra bakkeplan.

Klageren hevder at heisen, også i kontorets åpningstid, er tildekket med plastpresenning, noe som gjør at heisen ikke er tilgjengelig. Personer med nedsatt bevegelsesevne må spørre om hjelp for å komme inn på turistkontoret.

Inspirasjon Sørlandet AS har redegjort for saken. Årsaken til at heisen er dekket av et plasttrekk er at det ordinære trekket har blitt stjålet to ganger, nytt trekk er bestilt. Trekket brukes kun utenom åpningstid for å hindre skadeverk. Nytt trekk leveres i midten av august.

I forbindelse med en konferanse i Kristiansand nylig, foretok ombudets representant en befaring. Heisen var da ikke tildekket i åpningstiden.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold.

I denne saken har turistkontoret redegjort for hvorfor de i en periode har benyttet en plastpresenning, at et nytt trekk vil bli levert i midten av august, og at trappeheisen uansett ikke skal være tildekket i kontortiden, slik at besøkende har tilgang, uavhengig av bevegelsesevne. Ombudet mener at det på grunnlag av dette, og egen befaring, at videre behandling av saken ikke er nødvendig.

Konklusjon

Saken henlegges.