Kommunen erkjente at psykiatritjenestens lokaler ikke var universelt utformet.

For at bygget skal bli universelt utformet, må det monteres heis i bygget. Kommunen redegjorde for at det i disse dager lages et anbudsdokument for innhenting av pris på heis. Kommunen ga imidlertid ikke ombudet konkrete tilbakemeldinger på når heisen vil være ferdig montert. Kommunen tilrettela heller ikke for en midlertidig løsning for de pasientene/besøkende som ikke har hatt tilgang til lokalene så langt.

Ombudet fant derfor at kommunen på nåværende tidspunkt bryter loven. Ombudet understrekte imidlertid at det er positivt at Nord Fron kommune har utarbeidet et anbud for kjøp av heis, og oppfordret Nord Fron kommune til å montere heis i bygget snarest mulig.

Saksnummer: 10/1051
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 4. november 2010

SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV KOMMUNAL PSYKIATRITJENESTE

Sakens bakgrunn

Psykiatritjenesten i Nord Fron kommune holder til i et eldre verneverdig hus. Kontorene for psykiatritjenesten ligger i første etasje, og er tilgjengelige for perosoner med nedsatt funksjonsevnebevegelsesevne. Lokalene som brukes til felles aktiviteter er imidlertid ikke tilgjengelig for denne gruppen. Klager hevder at psykiatritjenesten sine lokaler ikke er universelt utformet. Hun viser til at lokalene hvor felles aktiviteter arrangeres ikke er tilgjengelig for kortvokste, og andre med nedsatt bevegelsesevne.

Nord Fron kommune erkjenner at lokalene ikke er optimale. Kommunen viser til at en rekke løsninger har vært diskutert. For at alle skal kunne nyttiggjøre seg av de lokaler hvor det arrangeres felles aktiviteter må det monteres heis i bygget. Kommunen viser til at det i disse dager lages et anbudsdokument for innhenting av pris. Det har ikke vært mulig med midlertidige løsninger, for de pasientene som ikke har hatt tilgang til lokalene.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Nord Fron kommune er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler. Plikten til universell utforming omfatter å tilrettelegge lokaler hvor psykiatritjenesten arrangerer felles aktiviteter for pasientene, samt de områdene som er rettet mot besøkende.

Det er helt klart at psykiatritjenestens lokaler ikke er universelt utformet i dag. Dette har kommunen erkjent. For at bygget skal bli universelt utformet, må det monteres heis i bygget. Kommunen har redegjort for at det i disse dager lages et anbudsdokument for innhenting av pris på heis. Kommunen har imidlertid ikke gitt ombudet konkrete tilbakemeldinger på når heisen vil være ferdig montert. Kommunen har heller ikke tilrettelagt for en midlertidig løsning for de pasientene/besøkende som ikke har hatt tilgang til lokalene så langt. Ombudet understreker viktigheten av at det er mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne å kunne delta på tilbud i regi av psykiatritjenesten. Det følger også av aktivitetsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme formålet i loven.

Nord Fron kommune har ikke anført at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre lokalene universelt utformet. Ombudet går derfor ikke inn i denne vurderingen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsoOmbudet konkluderer med at Nord Fron kommune på nåværende tidspunkt handler i strid med plikten til universell utforming i DTL § 9, fordi lokalene til psykiatritjenesten ikke er universelt utformet.

****

Ombudet er positive til at Nord Fron kommune har utarbeidet et anbud for kjøp av heis, og oppfordrer Nord Fron kommune til å montere heis i bygget snarest mulig. Ombudet er av den oppfatning, at når heis blir montert, vil lokalene til psykiatritjenesten være tilgjengelige for personer med nedsatt bevegelsesevne. Ombudet ber om konkret tilbakemelding fra Nord Fron kommune på når arbeidet med montering av heis vil være klart. Vi ber om tilbakemelding snarest, senest innen 30. november 2010.

Dersom Nord Fron kommune ikke retter seg etter ombudets uttalelse, og ikke fullfører planene om montering av heis vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Nord Fron kommune ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.