Ombudet fant at Posten ikke bryter plikten til universell utforming grunnet snømåkingen ved Postens tømmepostkasser sist vinter.

Ombudet la vekt på at Posten har uttalt at de skal være påpasselig med snømåkingen denne vinteren, og at dette skal følges opp. Ombudet kom til det samme i sak 09/428. Ombudet oppfordret også Posten til å flytte en bestemt postkasse til et mer egnet sted, så det vil bli enklere for rullestolbrukere å bruke denne.

Saksnummer: 09/428
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Dato: 30. november 2010.

SPØRSMÅL OM MANGLENDE SNØRYDDING VED POSTKASSER I OSLO

Ombudet har fått flere klager på manglende snørydding ved forskjellige tømmepostkasser de siste vintrene i Oslo. Den første klagen kom inn 29. januar 2009.

Klager mener Posten AS og Postkontoret på Røa i Oslo ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 grunnet den manglende snørydding ved tømmepostkassene om vinteren.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Posten og Postkontoret på Røa ikke bryter plikten til å sikre universell utforming ved tømmepostkassene. jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt klager mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Ombudet beklager lang saksbehandlingstid.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt klager på manglende snørydding ved tømmepostkassene i Austliveien ved gamle Røa postkontor, postkassen i Arnebråtveien og postkassen ved Tåsen senter. Klagen gjelder først og fremst manglende snørydding, som gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme fram til postkassene ved stort snøfall. Klagen gjelder også plasseringen av postkassen i, fordi en 15 cm høy kantstein, og for bratt bakke nedover, hindrer tilgjengelighet til postkassen.

Ombudet har innhentet redegjørelse fra Postkontoret på Røa i saken, som er ansvarlig for de postkassene ombudet har mottatt klage på i denne saken. Postkontoret hevder det er Oslo kommune ved samferdselsetaten som er ansvarlig for brøytingen utenfor postkontoret om vinteren. Postkontoret  engasjerte Røa Centrums vaktmestertjeneste  til å forestå snømåkingen ved postkasser, og inngangen til Røa Postkontor. Postkontoret ba likevel om forståelse for at det i perioder med stort snøfall kan ta tid å få tak i tilstrekkelig snøryddingspersonell.

I en annen sak om manglende snørydding ved tømmepostkasser har ombudet også innhentet redegjørelse fra Posten AS. Posten Norge har vist til at som hovedregel er snørydding utenfor Postens lokaler, eller utenfor tømmepostkassene, kommunens/og eller gårdeiers ansvar.

Posten har likevel rutiner som går ut på at snørydding skal være utført snarest mulig etter snøfall, og senest i god tid før postlevering/henting og før kontorets åpningstidspunkt. Posten viser til at når det gjelder den konkrete tømmepostkassen i Arnebråtveien, vil Posten følge opp at snørydding skjer med forsvarlig standard kommende vinter. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil Posten fjerne den aktuelle tømmepostkassen, og henvise kundene til nærmeste innleveringspunkt for brev.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Klagene på manglende snørydding ved ulike tømmepostkasser i Oslo er fra sist vinter, hvor det falt store mengder snø i Oslo. (2009/2010) Klager understreker at de samme problemene har vært til stede i andre vintre. Det er vanskelig for ombudet å ta stilling til om snøryddingen faktisk var mangelfull på de aktuelle stedene i fjor. Sist vinter var det ekstremt stort snøfall i Oslo, noe som gjorde at snøbrøytingen også ble vanskelig å gjennomføre. Dette har også ombudet slått fast i sak 09/428 om manglende snørydding ved andre postkasser i Oslo-området.

Det aktuelle postkontoret på Røa og Posten Norge, har forsikret at det kommende vinter, i større grad vil bli ryddet bort snø fra steder hvor tømmepostkassene er plassert. Ombudet legger dette til grunn, og er tilfreds med at Posten har bestemt seg for en bedre oppfølging av snøryddingen ved tømmepostkassene kommende vinter. Ombudet går ikke nærmere inn på dette, men understreker at det kan bli aktuelt å gjenoppta denne saken, dersom det viser seg at snørydding ved ulike tømmepostkasser i Oslo likevel er mangelfull kommende vinter.

Ombudet konkluderer derfor med at dette påklagde forholdet ikke lenger er i strid med diskriminerings3 og tilgjengelighetsloven § 9.

Når det gjelder plasseringen av postkassen i Arnebråtveien, har ombudet ikke gått nærmere inn på dette. Ombudet oppfordrer likevel Posten til å vurdere om det er mulig å finne et mer egnet sted for postkassen i Arnebråtveien, som gjør at  rullestolbrukere kan benytte denne postkassen. Ombudet understreker viktigheten av at alle har tilgang til å bruke postkassene i Oslo uavhengig av funksjonsevne.

Konklusjon

Posten Norge og Postkontoret på Røa handler ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Ombudets uttalelse kan bringes inn for
Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.

*****

Ombudet ber om tilbakemelding på om det er aktuelt å flytte postkassen i Arnebråtveien til et mer egnet sted. Ombudet ber om svar innen 12. desember 2010. Det kan gis et samlet svar for sakene 09/427 og 09/428.