Sak mot svømmeanlegg ble henlagt da de påklagede forhold ble utbedret.

Virksomheten viste vilje til å utbedre forhold som medførte manglende tilgjengelighet ved svømmeanlegg.

Klager mente at den rekke forhold ved et svømmeanlegg gjorde det vanskelig for bevegelseshemmede å benytte anlegget. Det ble blant annet påpekt manglende snørydding, manglende tilrettelegging av handikapgarderobe og handikaptoalett, samt mangler ved heisen.

Det har vært en fortløpende dialog mellom virksomheten og ombudet. Det er utvist vilje til å tilrettelegge virksomheten til kravet om universell utforming, og de ulike manglene ved anlegget er utbedret.

Ombudet fant på grunnlag av dette ikke grunn til videre behandling av saken.

Saksnr; 09/334
Lovanvendelse; Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 05.03.2010

Hele teksten:

Henleggelse av klagesak om manglende tilgjengelighet ved Tøyenbadet

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 28. januar 2009 fra A. Klagen gjelder manglende tilgjengelighet for rullestolsbrukere ved Tøyenbadet i Oslo.

A mener at det er mangelfull snørydding ved Tøyenbadet, noe som gjør det vanskelig å komme seg frem til inngangsdøren i rullestol. I tillegg hevder han det ofte står varebiler parkert utenfor inngangen og sperrer adkomsten.

Videre mener A at følgende mangler ved Tøyenbadet gjør det vanskelig for personer med nedsatt bevegelsesevne å benytte seg av tilbudet:

  • Handikapgarderobene er uegnet for rullestolbrukere på grunn av planken som er plassert foran skapene. Denne bør fjernes og det bør heller plasseres en benk på sideveggen. Handikapgarderoben har i lengre tid manglet dørklinke.
  • Det mangler håndtak og kran for regulering av temperatur på vannet i dusjen.
  • På veggen finnes det ingen hylle i lavere nivå hvor det kan plassers badeartikler, briller etc.
  • Heisen virker ikke ovenfra, man må ned i kjelleren for å hente den. I tillegg er det manglende renhold av heisgulvet og det plasseres søppelsekker i heisen.
  • Manglende renhold på handikaptoalett og dusj. Handikaptoalettet er ofte låst.
  • Støttehåndtakene på handikaptoalettet er for høye.

A hevder på bakgrunn av dette at Tøyenbadet bryter plikten til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Oslo kommune Idrettsetaten har sammen med Tøyenbadet redegjort for forholdene. Det vises til at kommunen har inngått avtale med et eksternt firma for snørydding. I tillegg brukes interne ressurser ved betydelige nedbørsmengder. Idrettsetaten vurderer å anskaffe en snøryddemaskin med større kapasitet enn den nåværende. Idrettsetaten påpeker også at feilparkering av biler er ulovlig og uakseptabelt, og Tøyenbadet skal følge opp dette bedre. Ifølge bestyrer har forholdene bedret seg i den siste perioden.

Idrettsetaten har fortløpende utbedret mangler påpekt av klager. Dusj, garderober og handikaptoalett har vært utsatt for hærverk, men dette er nå utbedret etter sommeren 2009. De bestilte hyllene til dusjen har ikke kommet, men det er satt opp hyller som tilfredsstiller behovet. Tøyenbadet har etablert en ordning med utlevering av nøkkel i billettluken, noe som skal forhindre hærverk og at personer uten berettiget behov benytter handikapgarderoben. Heisen fungerer nå fra alle etasjer, og det har også vært stor bedring i forbindelse med renhold. Disse utbedringene har også klager kunne bekrefte i sine brev, med unntak av at det i brev av 17. februar 2010 påpekes at den nye benken som var plassert i handikapgarderoben, nå er plassert ute i gangen.

Av alle de overfor nevnte manglene gjenstår det nå bare å endre høyden på støttehåndtakene på handikaptoalettet, noe Idrettsetaten har bekreftet at vil bli gjort snarest. Støttehåndtakene skal senkes for å tilfredsstille standardkravet på 80 cm (+/- 2 cm).

Rettslig grunnlag for henleggelse

Hovedregelen er at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ferdigbehandle en klage på diskriminering ved å gi en uttalelse om diskriminering har skjedd eller ikke. Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd.

Ombudets vurdering

Det har i denne saken vært fortløpende dialog mellom Likestillings – og diskrimineringsombudet og Idrettsetaten, og det har vært utvist stor vilje og initiativ til å utbedre manglene. Ombudet har mottatt tilbakemeldinger både fra klager og Idrettsetaten etter hvert som de ulike manglene har blitt utbedret og om forhold som fremdeles må utbedres. På nåværende tidspunkt gjenstår kun å tilpasse støttehåndtakene på handikaptoalettet, noe Idrettsetaten i brev av 4. februar 2010 har bekreftet at vil bli gjort med det første.

Under henvisning til at de påklagede forhold nå er utbedret finner ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet grunn til videre behandling av klagen.

Konklusjon

Saken henlegges med hjemmel i diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd tredje punktum. Det forutsettes imidlertid at Idrettsetaten og Tøyenbadet sørger for at tiltakene følges opp og vedlikeholdes, herunder renhold og plassering av benk. Det forutsettes også at justeringene av støttehåndtakene på handikaptoalettet foretas snarest mulig, og senest innen 12. april 2010.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om Idrettsetatens nærmere tilbakemelding på dette.

Klageadgang

A kan påklage Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse til Likestillings- og diskrimineringsnemnda inne tre uker fra mottakelsen av dette brevet, dette til orientering.