Utestedet Source Club handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de forskjellsbehandlet kontrollørgrupper fra Næringsetaten i Oslo.

I mai og juni 2010 gjennomførte Næringsetaten i Oslo kommune parvis testing ved utesteder i Oslo for å avdekke eventuell etnisk diskriminering.

Med parvis testing menes i denne sammenheng en kontroll for å se om to grupper behandles ulikt på utesteder. Gruppene er i utgangspunktet identiske hva gjelder alder, klær og oppførsel, men har ulik etnisk bakgrunn.

Et av stedende som ble testet var Source Club. På bakgrunn av rapport fra Næringsetaten konkluderte ombudet med at Source Club handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de forskjellsbehandlet de to kontrollørgruppene.

Saksnummer: 10/1615
Lovanvendelse: diskrimineringsloven § 4
Dato:   28. oktober 2010

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

I mai og juni 2010 gjennomførte Næringsetaten i Oslo kommune parvis testing ved utesteder i Oslo for å avdekke eventuell etnisk diskriminering.

Med parvis testing menes i denne sammenheng en kontroll for å se om to grupper behandles ulikt på utesteder. Gruppene er i utgangspunktet identiske hva gjelder alder, klær og oppførsel, men har ulik etnisk bakgrunn.       

Et av stedene som Næringsetaten testet var Source Club. Kontrollen ble utført 20. juni 2010 og av kontrollrapporten fremgår følgende:

”Kontrollen ble utført av 6 kontrollører, fordelt på 2 grupper.
 
Gruppe 1 bestod av 2 menn og 1 kvinne. Guttene hadde somalisk etnisitet og kvinnen hadde malaysisik etnisitet. Gruppe 2 bestod også av 2 menn og 1 kvinne. Personene hadde norsk etnisitet. Samtlige kontrollører var 26-28 og var forholdsvis likt kledd.

Kontrollørene ankom Source Club klokken 00.00. Det var ikke kø da kontrollørgruppe 1 ankom stedet. Det var 3 vakter med vaktbevis som stod ved inngangspartiet. I tillegg sto det 2 personer som tilsynelatende tilhørte stedet, 1 meter innenfor inngangspartiet.  Da kontrollørgruppe 1 forsøkte å gå inn på stedet så ble de informert om at det var liste for inngang til stedet. Kontrollørgruppe 1 gikk da bort fra stedet. Etter ca 2 minutter forsøkte kontrollørgruppe 2  å komme inn på stedet. De samme vaktene og personene som da kontrollørgruppe 1 forsøkte å komme inn sto fortsatt ved inngangspartiet. Kontrollørgruppe 2 ble sluppet rett inn, uten spørsmål eller noen slags informasjon fra dørvakten om liste på stedet. Vakten sa  ”hei” til kontrollørgruppe 2 da han slapp kontrollørgruppe 2 inn.

Kontrollørgruppe 2 gikk inn på stedet. Ca.10 meter innenfor inngangen var det en disk for betaling av inngangspenger. En ung jente med lyst hår tok inngangspenger på stedet. Kontrollørgruppe 2 valgte å legitimere seg som skjenkekontrollører for jenta, da kontrollørgruppe 2 anså kontrollen for gjennomført idet kontrollørgruppene ble forskjellsbehandlet ved inngangen. Kontrollørgruppe 2 gikk videre inn på stedet.

Stedet består av flere lokaler. Man kommer først inn i en bakgård. Til venstre innerst i bakgården ligger en bar. Til høyre kommer man inn i et lokale som har en bar og dansegulv. I lokalene til høyre var det mye mennesker, og det fremsto som tilnærmet fullt for kontrollørene. Det var ingen mennesker i lokalet til venstre. Klientellet på stedet var primært av vietnameisk etnisitet, men noen få av gjestene var av norsk og afrikansk etnisitet.

Kontrollørene i kontrollørgruppe 2 konkluderte med at dørvakten hadde forskjellsbehandlet de 2 kontrollørgruppene.

Kl. 00.10 legitimerte kontrollørgruppe 2 seg for en vakt på stedet, som viste kontrollørene til ansvarshavende [x]. Kontrollørene og ansvarshavende gikk inn i lokalet til venstre, og kontrollørene redegjorde for kontrollens fokus og metode, og hva kontrollørene hadde observert.

Ansvarshavende forklarte at det ble holdt afterparty for ”miss vietnam”-arrangement på Konserthuset denne kvelden. Det var derfor gjesteliste på stedet og primært vietnamesere som kom inn på stedet. Kontrollørene og ansvarshavende gikk ut til inngangen for å forevise kontrollørene i kontrollørgruppe 1. Ansvarshavende hadde ingen kommentarer da han ble forevist kontrollørgruppe 1.

Kontrollørene spurte ansvarshavende igjen om arrangementet for denne kvelden, og ansvarshavende repeterte det han hadde sagt tidligere, og opplyste i tillegg at det var en privat arrangør på stedet som sto for arrangementet. Kontrollørene spurte om å få snakke med arrangøren. Arrangøren, som var av vietnamesisk etnisitet, redegjorde for arrangementet på samme måte som ansvarshavende. Arrangøren opplyste at dersom det kom somaliere til stedet så kom de ikke inn, men dersom norske personer som så ordentlige ut kom til stedet, så slapp disse inn. Ansvarshavende opplyste at de hadde hatt problemer med en somalisk og en pakistansk gjeng i området. Ansvarshavende opplyste også at stedets klientell bestod av omtrent 1/3 svarte, 1/3 norske og 1/3 fra midtøsten.  Ansvarshavende ga uttrykk for at arrangøren bestemte hvem som ble sluppet inn på stedet denne kvelden, og at dersom stedet selv sto for arrangementet ville det vært annerledes.

Kontrollørene forklarte ansvarshavende at de kom til å skrive en rapport på hva de hadde observert. Kontrollørene forlot stedet kl 00.20.”

I brev til Source Club/Baronen Bar & Cafe AS av 3. september 2010 konkluderte Næringsetaten i Oslo kommune med at det hadde skjedd diskriminering på bakgrunn av etnisitet.

I brev av 3. september 2010 ba Næringsetaten i Oslo kommune ombudet vurdere saken opp mot diskrimineringsloven.

Source Club/Baronen Bar & Cafe AS har ikke svart på henvendelser fra ombudet eller Næringsetaten.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven:

Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. loven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt over blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. diskrimineringsloven § 6 første ledd.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. diskrimineringsloven § 10.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om kontrollørgruppe 1 ble utsatt for etnisk diskriminering da de ble avvist ved Source Club. 

Ombudet legger til grunn at avvisning på grunn av etnisitet ved et utested innebærer diskriminering (dårligere behandling), jf. diskrimineringsloven § 4. Spørsmålet for ombudet er derfor om det foreligger omstendigheter som grunn til å tro at avvisningen av kontrollgruppe 1 skyldes deres etniske bakgrunn.

For at det skal foreligge omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, må klagers påstand støttes av hendelsesforløpet og sakens ytre omstendigheter. Dette må bero på en konkret vurdering, jf. mindretallets uttalelse i Likestillings- og diskrimineringsnemndas sak 26/2006, som en samlet nemnd senere har lagt til grunn.

I denne saken ble kontrollørgruppe 1 avvist, mens kontrollørgruppe 2 slapp inn. Samtlige kontrollører i både gruppe 1 og 2 var i aldersgruppen 26-28 år og likt kledd. Personene i kontrollørgruppe 1 hadde somalisk og malaysisk etnisitet. Personene i kontrollørgruppe 2 hadde norsk etnisitet.

Ombudets vurdering er at det eneste som skilte gruppene var deres etnisitet og dette gir grunn til å tro at etnisitet ble vektlagt da kontrollørgruppe 1 ble avvist ved Source Club 20. juni 2010.

Etter dette er det opp til Source Club å bevise at etnisitet ikke ble vektlagt, jf. bevisbyrderegelen i diskrimineringsloven § 10. Da Source Club ikke har svart på ombudets henvendelse av 10. september 2010, har de følgelig heller ikke sannsynliggjort at det ikke har skjedd etnisk diskriminering.

Konklusjon

Source Club handlet i strid med forbudet mot direkte diskriminering på grunn av etnisitet, jf. diskrimineringsloven § 4, da kontrollørgruppe 1 ble avvist 20. juni 2010.

***

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke kompetanse til å ilegge erstatnings- og/eller oppreisning. Spørsmål om erstatning og/eller oppreisning avgjøres av domstolene, jf. diskrimineringsloven § 13, jf. § 14.

Ombudet ber om at Source Club innen 26. november 2010 gir tilbakemelding til ombudet på hvilke tiltak de vil iverksette for å unngå lignende hendelser i fremtiden. Aktuelle tiltak vil kunne være en gjennomgang av ombudets uttalelse med alle tilknyttet utestedet (ansatte/vakter) og opplæring i diskrimineringsregelverket.

Ombudet vil likevel understreke viktigheten av å slå hardt ned på diskriminering i utelivet, og vil oppfordre Næringsetaten til å foreta nye kontroller på utesteder der det tidligere har blitt påvist diskriminering. Dersom nye kontroller viser diskriminering bør man vurdere om dette skal få konsekvenser for skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-8.