11/51: Ulik medlemspris for kvinner og menn på treningssenter er i strid med likestillingsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble gjort oppmerksom på at kvinner får rimeligere trening enn menn på treningssenteret 24fitness. Det fremgår av treningssenterets nettside www.24fitness.no at månedlig medlemskap i 24fitness koster 299 kroner for kvinner, og 399 kroner for menn. I tillegg er det ikke bindingstid i medlemskapet for kvinner, til forskjell fra menn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konstaterer at 24fitness handler i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering i likestillingslovens § 3 ved å ta ulik medlemspris for kvinner og menn, og ha ulike vilkår for kvinner og menn.

Saksnr: 11/51
Lovgrunnlag: likestillingsloven § 3
Dato for uttalelse: 12. januar 2011

 

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse bygger på en henvendelse om at 24fitness tar ulik medlemspris for kvinner og menn, og har ulike vilkår for bindingstid. Dette fremgår også direkte av 24fitness sin nettside www.24fitness.no.

Rettslig grunnlag og Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering

Likestillingsloven

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte diskriminering på grunn av kjønn.

Å ta ulik medlemspris for kvinner og menn vil i utgangspunktet være direkte diskriminering av menn etter likestillingsloven § 3. Å ha bindingstid på medlemskap for menn, og ikke for kvinner, vil også stille menn i en dårligere stilling enn kvinner, og i utgangspunktet være direkte forskjellsbehandling av menn. Om slik forskjellsbehandling likevel kan være lovlig, beror på en konkret saklighetsvurdering. Det er en svært snever adgang til å gjøre unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

At det er få kvinner som trener på 24fitness er etter ombudets vurdering ikke å anse som en saklig grunn for å ta ulik medlemspris og ulik bindingstid for kvinner og menn.

Ombudet finner derfor at 24fitness praksis er i strid med likestillingsloven § 3.

Bakgrunn for varsel om hastevedtak

Rettslig grunnlag

Likestillings- og diskrimineringsombudet er, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, første ledd, gitt hjemmel til å fatte vedtak om retting eller stansing, jf. lovens § 7 annet ledd, dersom ”partene ikke frivillig innretter seg etter ombudets uttalelse” og dersom ”det antas å medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas vedtak”:

  • § 4. Ombudets vedtak
    Dersom partene ikke frivillig innretter seg etter ombudets uttalelse, jf. § 3 tredje ledd, og det antas å medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas vedtak, kan ombudet treffe vedtak som nevnt i § 7.
  • § 7. Nemndas vedtaksmyndighet. Pålegg om stansing, retting mv.
    Nemnda kan med de unntak som følger av §§ 9 og 10 pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget.

Merknad:

Etter at ombudet tok kontakt med treningssenteret, endret fintess24 sine medlemspriser i tråd med likestillingsloven. Ombudet så derfor ikke grunn til å fatte et hastevedtak i saken.