10/1197: Arbeidsgiver handlet ikke i strid med plikten til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver

Saken gjaldt spørsmål om en arbeidsgiver handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver overfor en arbeidstaker som fikk diagnosen bipolar lidelse.

Ombudet var i tvil om vurderingen, og uttalte at det var en svakhet ved arbeidsgivers oppfølging at det framstod som om virksomheten ikke hadde satt seg inn i hva diagnosen innebar.

Ombudet la betydelig vekt på arbeidsgivers beslutning om å involvere bedriftslegen og arbeidsgivers tiltro til hans faglige råd i saken. Arbeidsgiver framhevet særlig at arbeidstakers sykmeldinger ikke åpnet for yrkesaktivitet, og at bedriftslegen uttalte at arbeidstaker ikke ville være i stand til å gjennomføre oppfølgingssamtaler. Den nødvendige forutsetningen for relevant tilrettelegging om dialog med arbeidstaker var dermed ikke til stede.

Ombudet kom på denne bakgrunn til at arbeidsgiver ikke handlet i strid med plikten til tilrettelegging i tidligere § 13-5 i arbeidsmiljøloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 første ledd.

Arbeidstaker brakte ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kom til samme resultat som ombudet. Les nemndas vedtak på www.diskrimineringsnemnda.no.


Saksnummer: 10/1197
Diskrimineringsgrunnlag: nedsatt funksjonsevne
Lovanvendelse: tidligere § 13-5 i arbeidsmiljøloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 første ledd
Dato for ombudets uttalelse: 21. februar 2011