11/489: Spørsmål om tilgjengelighet til bestilling av kinobilletter på nett for personer med nedsatt syn

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage på at det ikke var mulig for personer med nedsatt syn å bestille kinobilletter og reservere sete på SF-kino sine nettsider.

Ombudet vurderte nærmere spørsmålet om universell utforming av IKT-løsninger og konkluderte med at SF-kino ikke handlet i strid med plikten til universell utforming, da det kun var de personer som bruker Mac-baserte skjermlesere som ikke kunne reservere sete.

Saksnummer: 11/489
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Hele uttalelsen datert 08. januar 2014.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok 28. februar 2011 en klage fra Interessegruppen for synshemmede EDB-brukere (ISE). Klagen gjaldt muligheten for å reservere kinobilletter og reservere seter på SF kinos nettsider.

Ombudet ba SF kino redegjøre for både den eksisterende nettløsningen og eventuelle planer om å forbedre billettbestillingssystemet med hensyn til personer med nedsatt syn. Ombudet ba dessuten virksomheten redegjøre for hvilke andre muligheter personer med nedsatt syn hadde for å reservere kinosete uten å møte opp før forestillingen.

Partenes anførsler

Interessegruppen for synshemmede EDB-brukere (ISE):

ISE hevder at SF Kino, som er representert i flere norske byer, bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved at de benytter en nettløsning for billettbestilling som er utilgjengelig for blinde og sterkt svaksynte databrukere.

Ifølge ISE oppstår problemet når man har valgt film, tid og antall billetter. Da forutsettes det at man også skal velge seter og det er umulig å gå videre uten setereservasjon. Setene velges ved å klikke på de aktuelle plassene i et bilde, som er helt utilgjengelig for skjermleseren. I tillegg til å kjøpe billetter direkte i kinolokalet, så er nettsidene eneste mulighet for billettbestilling.

SF Kino

SF Kino avviser at systemet for bestilling av kinobilletter er diskriminerende for blinde og sterkt synshemmede. SF Kino viser til at billetter kan bestilles på tre forskjellige måter; i kassen, på internett via deres hjemmeside og gjennom reservasjon via servicetelefonen 04312. Her kan billetter reserveres og senere kjøpes i kassen når kunden kommer til kinoen. Servicetelefonen er åpen i hele kinoens åpningstid.

SF kino har redegjort for at det brukes flash-programvare for å fremstille det grafiske bildet av salen. Denne fungerer godt med skjermlesere som er kompatible med Microsoft sine produkter. Skjermlesere som er MAC-baserte kan derimot ikke brukes til å bestille billetter på nett. SF Kino har redegjort for planer for utbedring av billettbestillingssystemet. SF kino skulle også komme med en ny versjon som i februar/mars 2012. SF kino har ikke besvart ombudets seneste brev med spørsmål om utbedringene er gjennomført.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd har enhver virksomhet rettet mot allmennheten plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 andre ledd.

Plikten til universell utforming gjelder så langt tilretteleggingen ikke er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. effekten av tilretteleggingen for å nedbygge funksjonshemmende barrierer 
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innenfor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) omfattes av de fysiske
 Dette følger direkte av dtl. § 9 andre ledd. Dtl.§ 11 inneholder imidlertid en egen bestemmelse om universell utforming av IKT. Det følger av denne bestemmelsens andre ledd at nye IKT-løsninger som et utgangspunkt skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, mens eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er tilsynsmyndighet for universell utforming av IKT, jf dtl. § 11 annet ledd. Ny forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (nr.732/2013) trådte i kraft 1. juli 2013. Ombudets håndhevingskompetanse er således begrenset etter dtl. § 11. Det følger imidlertid av dtl. § 9 annet ledd at IKT omfattes av de fysiske forholdene som skal tilrettelegges. Dermed vil virksomheter med slike nettløsninger rettet mot allmennheten være forpliktet til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Ombudets vurdering

SF kino er en virksomhet rettet mot allmennheten, som derfor har plikt til å sikre at dens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 9. Dersom en IKT-løsning er en hovedløsning i virksomhetens tjenestetilbud, har virksomheten plikt til å tilrettelegge på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til løsningene.

Ombudet finner det klart at når SF kino, som driver kinoer i flere storbyer, tilbyr salg/reservasjon av kinobilletter på nett, er dette å anse som en hovedløsning, selv om virksomheten også tilbyr salg av billetter på telefon og ved oppmøte. Det vises i den forbindelse til at en virksomhet kan ha flere hovedløsninger, jf. Ot.prp.nr.44 (2007-2008) s. 167, og at virkeområdet for kravet til universell utforming for nettløsninger etter forarbeidene som hovedregel gjelder nettløsningen som sådan. Dette har ombudet også tidligere lagt til grunn i sin praksis.

Spørsmålet ombudet skal ta stilling til er om SF kinos nettløsning for billettkjøp tilfredsstiller krav til universell utforming. Det forholdet som er konkret påklaget, er at det ikke er mulig å kjøpe billetter på nett, fordi de som på grunn av nedsatt syn bruker Mac-baserte skjermlesere ikke kan reservere sete og dermed ikke kjøpe billett på nett. Ombudet begrenser sin vurdering til dette, og tar ikke stilling til om andre funksjoner ved nettløsningen er tilrettelagt for flest mulig.
 
en ny versjon av billettbestillingsløsning skulle være klar i februar/mars 2012. Denne løsningen skal sikre at også de som har Mac-baserte skjermlesere, kan kjøpe og reservere billetter på nett.

Nettleser er et program som brukes til å vise innhold fra internett. Slik ombudet forstår klagen så er det bare med Mac-baserte nettlesere at kundene ikke kan reservere sete og dermed kjøpe kinobillett. Billettbestillingssystemet fungerer utmerket med alle Microsoft produkter, dermed vil det nærmere spørsmålet bli om SF kinos nettløsning for billettkjøp ikke fungerer med en bestemt type nettleser vil være i strid med kravet til universell utforming.

Plikten til universell utforming innebærer at hovedløsningen ivaretar flest mulig brukerforutsetninger, og dermed et stykke på vei avhjelpe behovet for individuell tilrettelegging eller særløsninger. Det er ingen grunn til at SF Kino skal bestemme hvilke type nettleser kundene skal bruke for å kunne kjøpe kinobilletter, men dersom kunder velger å bruke nettleser som ikke støtter standarder som eksempel HTML og JavaScript så kan det ikke forventes at alle nettsteder fungerer optimalt.


Denne problemstillingen har også vært behandlet av Likestillings- og diskrimineringsnemnda nylig i sak 19/2013. I denne saken opplyser Difi overfor nemnda at det ikke nødvendigvis er slik at en IKT løsning som ikke fungerer med alle typer nettlesere, representerer et brudd på kravet om universell utforming etter dtl. § 9. Nemnda presiserer i sitt vedtak at:

«Nemnda ser at det for noen blinde og svaksynte vil være mer effektivt å bruke tekstbaserte nettlesere, men universell utforming kan etter nemndas syn ikke innebære at sluttbruker fritt skal kunne velge nettleser.

At enkelte sluttbrukere, som klageren, foretrekker å bruke en nettleser som ikke er kompatibel med Altinns valgte løsning, må derfor ses på som et valg av teknologi som ikke er knyttet til funksjonsevne »

Dette utgangspunktet vil også gjøre seg gjeldende i herværende sak. Mac-baserte nettlesere vil utgjøre en mindre andel av nettlesere som ikke kan brukes til å kjøpe kinobilletter. Alle Microsoft produkter er kompatible med SF Kinos valgte løsning, ombudet kommer derfor til at kravet om at «hovedløsningen» kan «benyttes av flest mulig», jf dtl. § 9, er oppfylt.
Ettersom ombudet har kommet til at SF Kinos IKT-plattform er universelt utformet, går ombudet ikke nærmere inn på unntaksregelen i dtl. § 9 tredje ledd.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet at SF kino ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Oslo, 22.01.2014

Sunniva Ørstavik,
likestillings- og diskrimineringsombud.