13/2192 Turninstruktør ble ikke diskriminert på grunn av alder

Ombudet tok stilling til om et turnforbund handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder da en turninstruktør ikke ble kalt inn til intervju. En yngre kandidat ble ansatt i stillingen.

Ombudet konkluderte med at turnforbundet ikke diskriminerte søkeren på grunn av alder da de ikke kalte ham inn til intervju. Turnforbundet hadde stilt vedkommende noen spørsmål om hans alder, fysiske forutsetninger og fremtidsutsikter, som ga grunn til å tro at alder hadde hatt betydning for at han ikke ble innkalt til intervju.

Ombudet kom likevel til at turnforbundet hadde sannsynliggjort at beslutningen om ansettelse var gjort på grunn av andre, lovlige kriterier, som blant annet direkte erfaring fra arbeid som hovedtrener i en norsk turnforening. Den som fikk stillingen, var samlet sett bedre kvalifisert enn klager.

Konklusjon

Arbeidsgiver handlet ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 overfor søker i ansettelsesprosessen ved stillingsansettelsesprosessen tilknyttet stilling som «National coach; Mens Artistic Gymnastics».

  • Saksnummer: 13/2192
  • Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven §13-1
  • Dato for uttalelse: 2. juni 2014

Behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Ombudets uttalelse ble påklaget av klager, og ombudet vurderte om uttalelsen skulle omgjøres. Ombudet kom til at det ikke var grunnlag for omgjøring, og sendte saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda fattet vedtak i saken 4. mai 2015.06.12

Nemnda kom til samme resultat som ombudet. Nemnda mente, i likhet med ombudet, at det var grunn til å tro at alder var vektlagt, og at bevisbyrden var gått over på arbeidsgiveren. Nemnda kom også til at arbeidsgiveren hadde sannsynliggjort at det var andre forhold som var utslagsgivende for beslutningen om ansettelse, og ikke alder.

Nemndas vedtak:

«B handlet ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering overfor A ved ansettelsen av [xx]trener, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1 (lov nr. 62/2005)»

Klikk her for nemndas vedtak.

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

B utlyste april 2013 50 %- stillingen «National Coach; Men’s Artistic Gymanstics». Etter en evaluering av bemanningen ved landslagssenteret ble stillingen utlyst på ny i september, nå i 100 % stilling. De som hadde søkt på stillingen første gang ble gjort oppmerksom på at stillingen nå var 100 % og utlyst på ny. Det fremgår av utlysningsteksten at:

«Qualifications You must have a relevant education on a University level. You must also have experience and competence on an international level within artistic gymnastics. You must speak fluently either English or a Scandinavian language(i.e. Norwegian, Swedish or Danish).

You must have a positive attitude, and you have to be able to work in a team with the other coaches. We also require an ability to work systematically and to register the training activities which are being used as part of the developing process within the training activity in our federation.

Travelling There will be some travelling to training camps and competitions»

B mottok 13 søknader. A søkte på begge stillingene, men ble ikke innkalt til intervju.

Personen som ble tilbudt 50 % stillingen var 39 år på søknadstidspunktet, men takket nei til den. På grunn av at en annen ansatt sluttet i sin stilling, ble stillingen som opprinnelig ble lyst ut som 50% stilling lyst ut på nytt i 100% med noen andre oppgaver. B startet intervjurunden til 100 %- stillingen med den kandidat de anså å være mest aktuell. Kandidaten var 35 år på søknadstidspunktet. Ettersom kandidaten takket ja til stillingen, så ikke arbeidsgiver grunnlag for å gå videre med flere intervju av andre søkere.

I e-post av 17. oktober 2013 fra arbeidsgiver til A fremgår blant annet at:

«I can see from your diplomas that you were born in 1952. This information tells me that you have been in this kind of job for many years. In Norway we have had coaches doing active work at even higher ages, but as I understand, this line of work is quite demanding regarding the physical need when doing the necessary work with the gymnasts. I wonder what you think about this item. As we have stated in our earlier communication we are making a long term thinking in our work, and I would also like to hear your thoughts about this considering your own age.

I know that it might be somewhat awkward that I ask these questions about your age, but I still hope you can give me your views regarding this.»

Partenes syn på saken

A:

A hevder at han ble diskriminert på grunn av alder i ansettelsesprosessen til stilling som «National Coach; Men’s Artistic Gymnastics». Han mener at han er svært godt kvalifisert til stillingen. A viser til at kandidatene som fikk stillingen de to gangene den ble utlyst var yngre enn ham, samt at de ifølge A er vesentlig mindre kvalifisert enn ham. A hevder at han har mer erfaring, og personen som ble ansatt i 100 % stillingen mangler oppdatert erfaring med å arbeide med mannlige turnere, da han de siste årene har arbeidet med kvinnelige turnere på klubbnivå. A bemerker at det i utlysningsteksten ikke var nevnt noe om en åtte års struktur. Han hevder videre at han har god kjennskap til den nordiske tankegang i forhold til idrettsbestemmelser. A reagerer på at han ikke ble innkalt til intervju eller samtale via Skype. A hevder at arbeidsgiver vurderte ham som uaktuell kun på bakgrunn av hans alder. A viser til en e-post datert 17. oktober 2013, hvor arbeidsgiver tar opp As alder som et tema.

Norges Gymnastikk- o g Turnforbund (B):

B avviser As påstand om at alder ble vektlagt i ansettelsesprosessen.

Bakgrunnen for arbeidsgivers henvendelse i e-post av 17. oktober var at en turntrener utsettes i sitt virke for mange tunge løft, og gjerne i ugunstige arbeidsstillinger, og det var derfor interessant å høre hvordan søkeren responderte i forhold til dette. B opplyser at spørsmålet ble besvart på en så overbevisende måte at de fortsatt vurderte A som aktuell. Arbeidsgiver er uenig i at et spørsmål omkring vurdering av egen kapasitet, og som blir besvart av søkeren på en så ryddig måte som A gjør, kan danne grunnlag for en slik påstand som fremsettes i klagen.

B opplyser at de ikke har en økonomi som tilsier at de kan innkalle mange søkere til intervju til disse stillingene, og at de derfor valgte å kommunisere med mange av dem på e-post for å få svar på ulike spørsmål basert på deres innsendte søknader og CV. Arbeidsgiver vektla også den kjennskap de allerede hadde til søkerne. Arbeidsgiver begynte intervjurunden med den kandidat de anså å være mest aktuell. På bakgrunn av de svar som kom inn på e-postene som ble sendt ut, ble det besluttet at de skulle intervju en person som også ble vurdert og intervjuet i den første tilsettingsrunden. Ettersom vedkommende takket ja til stillingen, så var det ikke grunnlag for å gå videre med å intervjue andre søkere.

Arbeidsgiver opplyser at en grunnleggende vurdering i tilsettingsprosessen har vært et fokus på at den strukturen som det har vært jobbet etter i 8 år, ikke skulle endres vesentlig. Et sentralt element i utvelgelsen var derfor både en forståelse for det arbeidsgiver har kalt nordisk tankegang i forhold til idrettsbestemmelser, samt også en kjennskap til arbeidet som har vært gjort og gjøres i norske lag.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med arbeidsmiljøloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 4.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av blant annet alder.

Forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av alder er ikke absolutt. Ifølge arbeidsmiljøloven § 13-3 annet ledd vil forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles ikke være i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke arbeidsgiver sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. arbeidsmiljøloven § 13-8.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om A ble forbigått på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1, da han ikke ble innkalt til intervju til stillingen som «National coach; Men’s Artistic Gymnastics» ved B.

Ombudet vil kort slå fast at det å ikke bli innkalt til intervju er å bli «behandlet dårligere» i lovens forstand.

Ombudet tar ikke stilling til hvem som var best kvalifisert til stillingen. Dette er en vurdering som arbeidsgiver er nærmest til å gjøre. Ombudet kan kun vurdere hvorvidt alder har hatt betydning for hvem som ble innkalt til intervju, og hvorvidt det i så fall var lovlig å legge vekt på alder.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at alder har hatt betydning for hvem som ble innkalt til intervju, går bevisbyrden over på B. B må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd. En påstand fra A, eller den omstendighet at han var 60 år i ansettelsesprosessen, er i seg selv ikke nok til at bevisbyrden går over på arbeidsgiver. Klageren har i utgangspunktet bevisføringsrisikoen, jf. mindretallets uttalelse i Likestillings- og diskrimineringsnemnda sin sak 26/2006, senere har sluttet seg til. Dette betyr at A må til å tro at hans alder ble vektlagt negativt ved tilsettingen.

Ombudet har merket seg at arbeidsgiver i e-post til klager av 17. oktober 2013 ønsker å vite om klager, på grunn av hans alder, vil beherske de fysiske krav som stillingen setter og hvordan han stiller seg til et langsiktig samarbeid med forbundet. Ombudet finner på den bakgrunn at det er grunn til å tro at alder har hatt betydning for hvorvidt A ble innkalt til intervju. Bevisbyrden går således over til B som må sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

B bestrider ikke at A var formelt kvalifisert til stillingene. B opplyser imidlertid at årsaken til at A ikke ble innkalt til intervju var at arbeidsgiver valgte en kandidat som hadde bedre kjennskap til den struktur B har jobbet etter de siste 8 årene, samt kjennskap til den nordiske tankegangen i forhold til idrettsbestemmelser og arbeidet som har vært gjort og gjøres i norske lag. Ombudet har merket seg at personen som ble innkalt til intervju og tilbudt 100 %- stillingen har flere års erfaring som hovedtrener ved Bergen Turnforening. Personen som opprinnelig ble tilbudt 50 %- stillingen har erfaring fra WANG Toppidrettsgymnas, blant annet som sportssjef i turn.

B opplyser at de sendte e-posten av 17. oktober på bakgrunn av at det er fysisk utfordrende å være turntrener, og viser til at en turntrener utsettes for mange tunge løft, og gjerne i ugunstige situasjoner. B påpeker imidlertid at A ga et meget tilfredsstillende svar på deres henvendelse, og at han derfor fortsatt ble vurdert som aktuell til stillingen. Det fremgår også av arbeidsgivers vurdering av klager at han har bekreftet at han har evnen til å jobbe med aktiv treningsgjerning, og at han ønsker å være i stillingen til 2020. Ombudet har i sin vurdering også sett hen til at arbeidsgiver i samme e-post også ønsket å vite hvordan A stiller seg til å flytte til Norge, samt når han eventuelt kan starte i stillingen. Dette indikerer at arbeidsgiver vurderte ham som en kandidat uavhengig av alder. Arbeidsgiver påpeker også i e-posten at de har hatt aktive trenere som har vært eldre enn A. Ombudet legger etter dette til grunn at A ikke ble ekskludert fra ansettelsesprosessen på grunn av alder.

A har videre anført at han er bedre kvalifisert enn personen som fikk stillingen, og han mener derfor at han ble forbigått ved utvelgelsen til intervju. I og med at B ikke avholdt en ordinær intervjurunde med flere kandidater, men la opp til et løp med intervjuer av kandidater enkeltvis etter egen rangering, må ombudet ta stilling til om årsaken til at A ikke ble rangert som nummer 1 var hans alder.

Som nevnt over kan ombudet i utgangspunktet ikke overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert og best egnet til en stilling. Dersom vurderingen fremstår som usaklig eller uforsvarlig, kan det imidlertid gi grunn til å tro at det er tatt utenforliggende hensyn, noe som i denne saken vil bety vektlegging av alder.

B skriver at de valgte ut kandidater basert på den kjennskapen de hadde til søkerne, samt de svarene søkerne ga på forbundets forespørsler, og at de startet med den søkeren de mente var mest aktuell. Søkeren som ble innkalt først, og som ble tilbudt stillingen, hadde en utdanning og bakgrunn som forbundet mente var mest i samsvar med stillingsutlysningen. Forbundet skriver at søkeren som fikk stillingen ble intervjuet også ved forrige utlysning, og at de derfor kjente til ham.

For ombudet ser det ut til at begge kandidatene var formelt kvalifisert ut fra utdanningskravene i utlysningen. Anatol Ashurkov, som fikk stillingen, har arbeidet som trener i 12 år, mens A har arbeidet som trener siden 1978. Ashurkov har bakgrunn som turner på toppnivå, i tillegg til sin trenerbakgrunn.

B har uttalt at et sentralt element i utvelgelsen var både « en forståelse for det vi har kalt nordisk tankegang i forhold til idrettsbestemmelser, samt også en kjennskap til arbeidet som har vært gjort og gjøres i norske lag». Ashurkov har arbeidet som hovedtrener i Bergen Turnforening siden 2011. Det må derfor legges til grunn at han kjenner norske forhold og «den nordiske tankegangen» som forbundet viser til. A hevder han har samme kjennskap og viser til at han arbeidet med en svensk gymnast i flere år på 80- og 90-tallet. Slik ombudet ser det, kan ikke erfaring fra arbeid fra lang tid tilbake med en konkret enkeltutøver fra et skandinavisk land uten videre likestilles med fersk erfaring som hovedtrener i en norsk turnforening.

Ombudet skal ikke ta stilling til hvilken kandidat som var best kvalifisert som turntrener generelt, men derimot hvorvidt alder ble vektlagt ved Bs vurdering av hvem som var best kvalifisert til denne konkrete stillingen. Ombudet kan ikke se at Bs vurdering fremstår som dårlig begrunnet sett opp mot innholdet i stillingen. Det er heller ikke holdepunkter i saken for øvrig som tilsier at alder ble vektlagt ved utvelgelsen til intervju.

På denne bakgrunn finner ombudet at B har sannsynliggjort at de ikke la vekt på As alder, men at det var andre forhold som var avgjørende for Bs beslutning om å ikke innkalle A til intervju.

Konklusjon

Arbeidsgiver har ikke handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 overfor A i ansettelsesprosessen ved stillingansettelsesprosessen tilknyttet stilling som «National coach; Mens Artistic Gymnastics».