En fylkeskommune skulle ansette en utbyggingssjef. En mann fikk jobben, og en kvinnelig søker klaget til Likestillingsombudet. Kvinnen mente hun var bedre eller like godt kvalifisert til stillingen som mannen, og at hun var forbigått på grunn av kjønn. Kvinnen viste også til fylkeskommunens egen handlingsplan for likestilling, og mente denne ikke var blitt fulgt.

Etter en vurdering av de to søkernes kvalifikasjoner kom Likestillingsombudet til at det ikke var grunnlag for å si at den ene søkeren var bedre kvalifisert enn den andre. Man kunne derfor ikke fastslå at kvinnen var forbigått i strid med likestillingsloven. Likestillingsombudet har ikke myndighet til å vurdere om handlingsplanen til kommunen var brutt.

Likestillingsombudet kom imidlertid med en del kritiske merknader til fylkeskommunens behandling av saken. Hun påpekte at fylkeskommunen har en egen handlingsplan som sier at minst 40 prosent av lederstillingene skal besettes av kvinner. Det ville derfor vært naturlig å velge den kvinnelige søkeren når hun ellers var like godt kvalifisert.

Saksnummer: 1997/201
Emne:
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 1.0,  § 4.2