En kvinne klaget til Ombudet over en ansettelse av distriktsleder. Stillingen var et vikariat, og kvinnen mente seg bedre kvalifisert enn de to mennene som var innstilt som nummer en og to. Sentralt i saken stod vurderingen av hvilke kvalifikasjoner som var relevante for stillingen. I sin avgjørelse hadde etaten blant annet lagt vekt på søkernes økonomikunnskaper, kjennskap til kommunal forvaltning, erfaring fra utadrettet virksomhet og ledererfaringer. Den kvinnelige søkeren mente hennes lange praksis fra arbeidsstedet var blitt tillagt for liten vekt, og at hun hadde lengst erfaring fra etaten. Videre mente hun at ledelsen hadde lagt for stor vekt på søkernes økonomikunnskaper. Kvinnen tilbakeviste også ledelsens vurdering av hennes personlige egenskaper.

Likestillingsombudet påpekte at den strid mellom kvinnen og ledelsen om hvilke egenskaper og kvalifikasjoner som var viktige i stillingen, kunne tyde på at kravspesifikasjonene i stillingsannonsen ikke hadde vært gode nok. Det var på det rene at etaten hadde vektlagt andre kvalifikasjoner enn det som framkom av stillingsannonsen. Ombudet stusset også noe over at etaten hadde vektlagt ulike egenskaper som viktige hos de tre søkerne, men hadde ut over det ingen holdepunkter for å si at etatens vurdering av de tre søkernes kvalifikasjoner var i strid med likestillingsloven. Likestillingsombudet påpekte at vurderingen av søkernes personlige kvalifikasjoner var svært knapp, og hun beklaget at arbeidsgiver ikke hadde utdypet dette på tross av Ombudets oppfordring. Likestillingsombudet kunne likevel ikke si at arbeidsgiver i vurderingene hadde tatt hensyn til søkernes kjønn. Likestillingsombudet konkluderte med at innstillingen av de tre søkerne ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/161
Emne: vikariat, lederstilling, personlige egenskaper, erfaring, kvinne
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2