Likestillingsombudet ønsket å vurdere om en foreslått opsjonsordning i en bank var i strid med likestillingsloven. I ordningen var det foreslått en bestemmelse om at bare ansatte med minst 50 prosents stilling skulle ha rett til opsjoner. Dette vil i første rekke ramme kvinner, siden kvinner i større grad enn menn arbeider deltid. En slik bestemmelse kan derfor være indirekte diskriminering av kvinner.

Banken opplyste at bare 43 av de over 6000 ansatte ville falle utenfor ordningen fordi de hadde for lav stillingsbrøk. Ifølge banken hadde disse ansatte i liten grad ordinære banktjenester som sine arbeidsoppgaver. Et klart flertall av disse arbeidet enten i kantine eller renhold, eller de var studenter som jobbet på kveldstid. Mange hadde korte ansettelsesforhold. En annen årsak til å holde disse arbeidstakerne utenfor ordningen var at den da ble enklere å administrere. Banken viste også til bestemmelser i skatteloven.

Likestillingsombudet la i sin avgjørelse vekt på sammenhengen mellom arbeidstid og verdiskaping. De personer som faller utenfor ordningen er i liten grad med å på sikre bankens verdiskaping. På den bakgrunn kom Likestillingsombudet til at kravet om minst halv stilling måtte aksepteres, og at det ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet påpekte overfor banken at hensynet til enkle administrasjonsrutiner ikke er en saklig grunn for å iverksette tiltak som stiller det ene kjønn dårligere enn det andre.

Saksnummer: 2000/088
Emne: opsjonsavtaler, deltid
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0