En mann tok opp de økonomiske sidene ved omsorgsløsninger etter samlivsbrudd. Mannen påpekte at skatte- og trygderegler fører til at foreldre taper økonomisk på å velge delt omsorg. Dersom foreldrene deler barna mellom seg, får de begge status som aleneforsørgere, mens foreldre som praktiserer delt omsorg, altså at barna bor sammen men skifter på å bo hos mor og far, ikke får rettigheter som aleneforsørgere. Dermed går de glipp av forskjellige støtteordninger som retten til å liknes i skatteklasse 2, støtte til barnetilsyn og dobbel barnetrygd.

Mannen påpekte at denne forskjellsbehandlingen oppleves som urimelig for foreldre som mener delt omsorg er den beste løsningen for barna, og at resultatet kan bli at foreldrene ikke oppgir korrekte opplysninger om hva slags omsorgsløsning som praktiseres for å få trygdeytelser de ikke har krav på.

Likestillingsombudet mente det er ulogisk at samfunnet så og si straffer økonomisk de foreldre som velger delt omsorg som løsning etter samlivsbrudd. Etter Ombudets mening bør delt omsorg likebehandles med andre løsninger.

Likestillingsombudet påpekte videre at de økonomiske støtteordningene for aleneforeldre kan være en motiverende faktor for foreldre til å kjempe for den daglige omsorgen. Dermed fører regelverket til at foreldrene trekker inn andre hensyn i sine vurderinger enn hva som er best for barnet.

Saksnummer: 2000/060
Emne: trygd, barnefordeling
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0