Likestillingsombudet besluttet å henlegge saken, da forskjellsbehandlingen det var klaget over var opphørt.

Ved sin tidligere arbeidsplass tjente kvinnen mindre enn sin mannlige kollega, til tross for at kvinnen og mannen utførte arbeid av lik verdi. Den mannlige arbeidstakeren hadde lenger ansiennitet enn kvinnen, mens kvinnen hadde en lenger og mer relevant utdanning enn mannen.

Av sakens opplysning fremkom det at både kvinnen og mannen hadde avsluttet sitt arbeidsforhold ved bedriften, og Ombudet besluttet derfor å henlegge saken. Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling gir Ombudet anledning til å henlegge en sak dersom den forskjellsbehandling det er klaget over er opphørt.

Saksnummer: 2001/250
Emne: Likelønn, henleggelse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0