Arbeidstakere i fødselspermisjon fikk ikke godkjent permisjonstiden som farmasøytisk praksis for å få driftskonsesjon. Klager ønsket at fødselspermisjonstiden skulle godskrives som praksistid.

I apotekloven stilles det krav til to års "farmasøytisk praksis" for å få driftskonsesjon. Statens legemiddelverk påpekte at det var en forutsetning at praksisen var relatert til en stilling der man kunne utnytte sin farmasøytiske kompetanse. Det var avgjørende at arbeidstakeren faktisk hadde vært til stede og opparbeidet seg denne kompetansen.

Likestillingsombudet konkluderte med at det ikke var i strid med likestillingsloven at fødselspermisjonen ikke ble godskrevet som praksistid. Praksiskravet skulle sikre at driftkonsesjonærene hadde de erfaringer og ferdigheter som ble ansett som nødvendige for en som skulle drive apotek. Kravene som ble stilt til kvalitet og sikkerhet i denne virksomheten talte for at praksisen måtte være relevant i forhold til det å få driftskonsesjon og det var avgjørende at arbeidstakeren faktisk hadde vært til stede og opparbeidet seg denne kompetansen. Likestilingsombudet mente dette var en forstålig og akseptabel begrunnelse.

Saksnummer: 2002/078
Emne: Driftskonsesjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2