På bakgrunn av en rekke henvendelser til Likestillingsombudet vedrørende forsikringsselskapers bruk av kjønn som variabel ved beregning av forsikringspremier, fant Ombudet grunn til å foreta en vurdering av bruken av kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremie i skade- og sykeforsikringer. I sin undersøkelse blant en rekke forsikringsselskaper fant Ombudet at de fleste forsikringsselskapene benyttet kjønn som variabel ved beregning av premie ved bil/motorvognforsikringer. Det vil si at unge menn måtte betale mer for bilforsikring enn unge kvinner. I tillegg benyttet enkelte selskaper kjønn som variabel ved sykeforsikringer og i ett tilfelle ble også kjønn benyttet ved premieberegning på villaforsikring.

Som begrunnelse for å benytte kjønn som faktor viste forsikringsselskapene til at man ønsket å få en så riktig premieberegning som mulig, sett i forhold til risikoen for utbetaling i skadetilfeller. Grunnen til at kjønn blir benyttet som en faktor, er at statistiske opplysninger viser at kjønn i enkelte tilfeller påvirker risikoen.

Likestillingsombudet konkluderte med at bruken av kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremien ved skade- og sykeforsikringer, er i strid med likestillingsloven. Ombudet så ingen grunn til å betvile at statistikken det vises til er korrekt, men fremhevet at det er et grunnleggende prinsipp i likestillingsjussen at det enkelte individ har rett til å bli bedømt uavhengig av statistiske data om det kjønn man tilhører. Likestillingslovens hovedregel innebærer at differensiering av forsikringspremien på grunnlag av kjønn som det store utgangspunkt er forbudt, slik at det er unntakene som må begrunnes. Ombudet kunne ikke se at det forelå tilstrekkelige saklige og relevante argumenter for at kjønn kan tillates brukt som faktor. Ombudet trakk imidlertid en grense mot livs- og pensjonsforsikringer. Ombudet har i en tidligere sak under tvil konkludert med at det ikke er i strid med likestillingsloven å benytte kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremier i disse forsikringene.

Forsikringsselskapene påklaget Likestillingsombudets avgjørelse til Klagenemnda for likestilling. Nemnda kom imidlertid til samme resultat som Ombudet, og ga forsikringsselskapene en frist på to år for å legge om til kjønnsnøytrale premieberegninger. Klagenemndas vedtak finnes under denne linken:
http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_012004.html

Saksnummer: 2002/089
Emne: forsikring, kjønn, faktor, forsikringspremie, skadeforsikring, sykeforsikring
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0