En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en uttalelse om det er i strid med likestillingslovens bestemmelser å ikke gi en ansatt lønnstillegg mens hun er i fødselspermisjon.

Likestillingsombudet viste til likestillingsloven § 3 som bestemmer at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt.

Ombudet ga så en generell orientering om at det etter fast praksis er i strid med likestillingsloven å holde arbeidstakere i fødselspermisjon utenfor lønnsforhandlingene.

Arbeidstakere i fødselspermisjon skal ha generelle lønnstillegg på lik linje med andre ansatte. Hvis det ble gitt et generelt tillegg mens noen var i permisjon og vedkommende ikke fikk oppjustert lønnen sin da hun kom tilbake er dette altså mest sannsynlig i strid med loven.

Når det gjelder individuelle tillegg kan situasjonen være litt annerledes. Slike tillegg gis ofte til den enkelte arbeidstaker som følge av en konkret vurdering av arbeidsinnsatsen i en nærmere angitt periode. Personer som har vært i permisjon i perioden vil naturlig nok ikke stille like sterkt som andre i en slik vurdering. De som har arbeidet deler av perioden skal imidlertid vurderes etter innsatsen i den tiden de har vært tilstede. Heller ikke her er det tillatt å operere med generelle regler om at alle som er i fødselspermisjon skal holdes utenfor forhandlingene.

Saksnummer: 2002/257
Emne: fødselspermisjon, lønnstillegg, tilbakekomst
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.3,  § 3.0