Ved doktordisputaser oppnevnes det en faglig bedømmelseskommisjon. I en slik kommisjon skal det sitte tre personer. I et universitets reglement er det bestemt at både kvinner og menn skal være representert i denne kommisjonen. Til tider kan det imidlertid være vanskelig å finne kvalifiserte kvinner til å sitte i kommisjonen, særlig på fagområder som er mannsdominerte.

Det enkelte fakultetet kan i slike tilfeller få dispensasjon fra kravet om kjønnssammensetning i kommisjonen. En kvinne klaget til Likestillingsombudet, og opplyste at det oftere ble gitt slik dispensasjon dersom det var en mannlig doktorand. Dersom det var en kvinnelig doktorand ble det meget sjeldent gitt dispensasjon, noe som førte til at kvinnene ble forsinket med sin disputas fordi man søkte å finne en kvalifisert kvinne til kommisjonen.

Likestillingsombudet var positiv til forskriftens bestemmelse om å få en sammensetning av kommisjonen hvor begge kjønn er representert, men mente at praktiseringen av forskriften var i strid med likestillingsloven. Etter Ombudets mening fremmer det ikke likestilling at kvinner i større grad enn menn bedømmes av kvinner. Begge kjønn er tjent med en kjønnsrepresentativ bedømmelseskommisjon.

Saksnummer: 2001/322
Emne: kommisjoner, doktorgrad, oppnevning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0