En kvinne mente seg forskjellsbehandlet på grunn av kjønn fordi hun ikke fikk gjeninntre ved samme tjenestested etter endt fødselspermisjon. Kvinnen arbeidet i tollvesenet, en etat som har et system med rotasjon av arbeidstakere, etter beordring. Dette betyr at arbeidstakerne ikke er sikret et tjenestested, men kan risikere å bli beordret til annet tjenestested etter arbeidsgivers behov. For arbeidstakere som tar ut permisjon i mer enn seks måneder, er imidlertid fast praksis at disse tas ut av hovedoppsettet og føres på egen liste. Tjenestemenn i fødselspermisjon erstattes normalt ikke av vikarer, men ved distriktsinterne omdisponeringer. Ved tilbakekomst etter endt permisjon, blir tjenestestedet vurdert på nytt, hvor tjenestemannens ønske om tjenestested blir vurdert opp mot distriktets behov.

Likestillingsombudet vurderte først om tollvesenets praksis i seg selv var i strid med likestillingsloven, deretter om den konkrete omplasseringen av kvinnen var i strid med likestillingsloven. Tollvesenets praksis innebærer at personer i fødselspermisjon vil ha en større risiko for å bli omplassert enn andre. Siden det fremdeles er slik at kvinner tar hoveddelen av permisjonen, vil en slik praksis derfor medføre en indirekte forskjellsbehandling av kvinner. Spørsmålet blir da om praksisen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middelet som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.

Ombudet uttalte i denne sammenheng at Ombudet ikke har noen innvendinger mot systemet som sådan, men at fødselspermisjon inngår som en fast faktor som gir utslag i utvelgelsen for omplassering. Etter Ombudets mening måtte det være mulig i et såpass fleksibelt system å unngå at personer i fødselspermisjon automatisk omplasseres, og at systemet utarbeides etter kriterier som er kjønnsnøytrale. Ombudet konkluderte dermed med at systemet for omplassering er i strid med likestillingsloven.

Når det gjaldt den konkrete omplasseringen av kvinnen, fant Ombudet ikke at tollvesenet hadde sannsynliggjort at omplasseringen skyldes andre årsaker enn at hun gikk ut i fødselspermisjon. Konklusjonen ble dermed at også omplasseringen av kvinner var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/051
Emne: fødselspermisjon, tilbakekomst, omplassering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0