En fagskole utlyste en stilling som avdelingsleder. To personer søkte stillingen, en kvinne og en mann. Begge ble ansett som kvalifisert til stillingen og rektor innstilte mannen foran kvinnen. I forkant av ansettelsen ble rektor ved skolen orientert av fylkeskommunen om fylkesrådets vedtak om radikal kjønnkvotering i tilsetting til fylkeskommunale lederstillinger. Rektor valgte å følge disse retningslinjene, og kvinnen ble dermed tilbudt stillingen. Mannen henvendte seg deretter til Likestillingsombudet for å få Ombudets vurdering i saken.

Likestillingsombudet viste til at adgangen til særbehandling av det ene kjønn er svært begrenset. Bestemmelsen i likestillingsloven må ses i lys av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Dette innebærer at særbehandling kun kan benyttes hvor søkerne er like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert.

I denne aktuelle saken, fremgikk det at rektor mente mannen var klart bedre kvalifisert til stillingen som avdelingsleder enn kvinnen. Det var noe usikkert om de andre i tilsettingsrådet var enig i denne vurderingen. Ombudet foretok derfor en sammenligning av søkernes kvalifikasjoner (utdannelse og erfaring). Ut fra den dokumentasjon som forelå i saken, fant Ombudet at søkerne måtte anses tilnærmet like godt kvalifisert i forhold til utdanning, men at mannen hadde betydelig lenger erfaring enn kvinnen slik at det vanskelig kunne sies at kvinnen var tilnærmet like godt kvalifisert totalt sett. Fagskolen hadde ikke lagt frem dokumentasjon på andre kvalifikasjoner (eks personlige egenskaper) som kunne vise at kvinnen på tross av ulikhetene i formelle kvalifikasjoner, var tilnærmet like godt kvalifisert som mannen. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at ansettelsen var i strid med likestillingsloven, fordi man hadde benyttet seg av radikal kvotering.

Saksnummer: 2003/236
Emne: kvotering, særbehandling, fagskole, avdelingsleder, kvinne
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.a