En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forbigått på grunn av kjønn ved ansettelse i stilling som daglig leder. Det var to søkere til stillingen, kvinnen og en mannlig søker. Kvinnen ble ikke innkalt til intervju, og hun mente seg bedre kvalifisert enn mannen som ble ansatt.

Likestillingsombudet la til grunn at begge søkere var kvalifisert til stillingen. At kvinnen likevel ikke ble innkalt til intervju, kunne derfor være et forhold som ga grunn til å tro at det hadde skjedd en forskjellsbehandling. Kvinnen satt imidlertid i styret til selskapet som utlyste stillingen, og den ansettende myndighet hadde derfor god kjennskap til henne allerede. Ombudet kunne derfor ikke se at det forelå holdepunkter for at det var kjønn som var utslagsgivende for at kvinnen ikke ble innkalt til intervju. Mannen ble alt i alt vurdert som en bedre kvalifisert søker enn kvinnen, noe Ombudet ikke hadde noen holdepunkter for å kritisere.

Saksnummer: 2004/274
Emne: intervju, ansettelse, daglig leder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0