En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med klage på Lånekassens avskaffelse av ettergivelse av studielån ved lengre utdanninger. Mannen hadde hatt avbrudd i utdannelsen på grunn av avtjening av verneplikt, og opplevde at dette medførte at han likevel ikke fikk ettergivelse av studielån etter sin mastergrad fordi ordningen innen den tid var opphevet.

Likestillingsombudet uttalte at en del vilkår i samfunnet vil endre seg i løpet av det året verneplikten varer. Det er vanskelig å utlede et krav om å få samme vilkår når man er ferdig med verneplikten som det var da man begynte. I så fall måtte man kunne nektes vilkårene som hadde blitt bedre. Selv om verneplikten medfører negative konsekvenser, så er det et resultat av selve verneplikten.

I dette tilfellet behandlet man alle årsaker likt når det gjaldt utsettelse av studiet. Dersom noen var i fødselspermisjon kunne man også risikere å falle utenfor muligheten til å få avskrevet studielån. Kjønnsperspektivet vil derfor slå begge veier. På bakgrunn av det ovenstående kom ombudet frem til at avskaffelsen av muligheten til å få ettergitt studielån, ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/181
Emne: studielån, verneplikt, ettergivelse, forskrift
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0