Likestillingsombudet henvendte seg av eget tiltak til de fem helseforetakene i Norge, for å forsøke å kartlegge omfanget og årsakene til at arbeidstakere innen pleie- og omsorgssektoren jobber såkalt ufrivillig deltid. Tilbakemeldingene fra helseforetakene viste at man stort sett ikke hadde oversikt over hvor stor andel av deltidsarbeidet ved helseforetakene som var såkalt ufrivillig deltid.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene, henvendte Ombudet seg igjen til helseforetakene. Ombudet påpekte at problemet med ufrivillig deltid innebærer at arbeidstakere i en lavtlønt og svært kvinnedominert sektor får problemer med å skaffe seg en inntekt de kan leve av. På bakgrunn av likestillingslovens aktivitets- og redegjørelsesplikt (§ 1a) ser Ombudet det meget viktig at man fortsetter arbeidet med å kartlegge bruken av og årsaken til deltidsarbeid, slik at det kan foretas konkrete grep som kan være med på å få bukt med den ufrivillige deltiden innen sektoren. Alle helseforetakene opplyste imidlertid at man ville igangsette tiltak for å kartlegge hvor omfattende problemet er, og Ombudet vil følge denne kartleggingen med interesse.

Saksnummer: 2002/266
Emne: deltid, ufrivillig, pleie- og omsorg, turnus
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0