Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en mann vedrørende grensene man setter i forhold til gutters og jenters beregnede slutthøyde med hensyn til om det skal kunne settes i gang hormonbehandling for å fremskynde pubertet. Mannen mente det forelå en usaklig forskjellsbehandling av menn og kvinner i Statens helsetilsyns retningslinjer om hormonbehandling. I retningslinjene er grensene for beregnet slutthøyde forholdsmessig satt høyere for gutter enn for jenter sett hen til gjennomsnittshøyden for menn og kvinner i Norge.

Sosial- og helsedirektoratet forklarte at de nevnte retningslinjene er en veileder som først og fremst er myntet på helsestasjoner og skolehelsetjeneste og er ikke å betrakte som retningslinjer for behandling. Direktoratet mente at man ikke gjennom en matematisk formel basert på statistikk kan angi hvor behandlingsindikasjonene starter og stopper, men må individualisere behandlingen. Direktoratet uttalte også at det erfaringsmessig synes å være en litt lavere toleranse for stor kroppshøyde hos jenter enn hos gutter.

Likestillingsombudet viste til at det ligger utenfor ombudets mandat å ta stilling til hvorvidt de grensene som er satt er medisinsk hensiktsmessige. Ombudet kunne imidlertid ikke se at Sosial- og helsedirektoratet i sitt brev argumenterte for at det er nødvendig med et større avvik mellom forventet slutthøyde og gjennomsnittshøyde hos gutter enn hos jenter før hormonbehandling kan overveies. Det argumenteres heller ikke overbevisende for at den antatte lavere toleransen for stor kroppshøyde hos jenter, er en saklig grunn til forskjellsbehandling. Ombudet mente derfor at det forelå en forskjellsbehandling av gutter og jenter i strid med likestillingsloven. Direktoratet tok ombudets synspunkter til etterretning, og ville ta dette med i fremtidige revisjoner av veilederen for hormonbehandling.

Saksnummer: 2004/156
Emne: hormonbehandling, kroppshøyde, behandling
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0