Et fagforbund henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av enkelte punkter i en handlingsplan for likestilling ved en høyskole. Høgskolen fokuserte på å jevne ut kjønnsforskjellene i ulike fag. Dette innebar også en målsetting om å øke mannsandelen i kvinnedominerte fag. På enkelte områder hadde man en målsetting om å øke mannsandelen til 35 %. Fagorganisasjonen mente dette var såpass kvinnedominerte områder at man måtte benytte radikale midler for å kunne klare å oppfylle denne målsettingen, og at mange kvinner på denne måten ville bli forbigått.

Likestillingsombudet stilte seg positiv til en fokusering på å jevne ut kjønnsforskjellene. Det er ingenting i veien for å ha en viss prosentandel menn som mål, men det betyr ikke at alle metoder vil være tillatt å benytte for å nå en slik målsetting. Det er viktig å være oppmerksom på at likestillingsloven setter noen grenser for når det er lov til å legge vekt på kjønn, blant annet ved ansettelser. Det er tillatt å særbehandle menn ved ansettelser til stillinger som gjelder undervisning av og omsorg for barn, så lenge kandidatene har tilnærmet like gode kvalifikasjoner. Utenfor dette området er det usikkert hvor langt man kan gå i å særbehandle menn ved ansettelser.

Saksnummer: 2005/056
Emne: særbehandling, menn, handlingsplan, kvinnedominans
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.a,  § 3.0