To kvinner henvendte seg til Likestillingsombudet fordi de reagerte på ansettelsen av en mannlig gateprest. Tre kvinner og fire menn søkte stillingen. Alle kvinnene og en mann ble innkalt til intervju, og mannen ble til slutt ansatt. Kvinnene ønsket ombudets vurdering av om arbeidsgiver hadde overholdt sin plikt til å fremme likestilling på arbeidsplassen.

Likestillingsombudet sa seg enig med kvinnene i at det var viktig med representasjon av begge kjønn i en slik type stilling. I og med at samtlige kvinnelige søkere ble innkalt til intervju mens bare en av de fire mannlige søkerne ble innkalt, kunne det se ut til at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke var negativt innstilt til å ansette en kvinne. Ombudet kunne imidlertid ikke ta endelig stilling til saken uten å få arbeidsgivers redegjørelse.

På generell basis opplyste ombudet likevel om at likestillingsloven gjelder på alle samfunnsområder, med unntak av ”indre forhold i trossamfunn”, jfr § 2 første ledd. Med indre forhold menes spørsmål som har nær sammenheng med religionsutøvelsen. Loven gjelder fullt ut i ansettelsessaker, med mindre trossamfunnet har en religiøs overbevisning om at det ene kjønn ikke kan inneha visse stillinger.

Saksnummer: 2005/035
Emne: Ansettelse, gateprest
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0,  § 1.a