Forbigåelse til stilling som daglig leder - etnisitet

Klager hevder at han er blitt diskriminert fordi Dolly Dimple’s har vektlagt etnisitet ved hans lønnsfastsettelse.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at Dolly Dimple’s Norge ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6 ved fastsettelsen av lønn. Ombudet kan ikke se at klagers lønnsplassering eller hans lønnsutvikling tilsier at han er blitt behandlet dårligere enn sine kollegaer. Dette medfører at et av grunnvilkårene som må være oppfylt for å kunne være utsatt for diskriminering etter diskrimineringsloven § 6 ikke er til stede.

 

  • Saksnummer: 14/769
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven om etnisitet § 6
  • Dato for uttalelse: 6. februar 2015

Sakens bakgrunn

A arbeider ved Dolly Dimple’s. A har arbeidet for virksomheten i flere år, og han signerte i juni 2014 en ny arbeidskontrakt hvor det stod «medarbeider/kjøkkenansvarlig».

Partenes syn på saken

A:

A hevder at han er blitt diskriminert ved at etnisitet har vært vektlagt ved lønnsfastsettelsen.

A viser til at han oppdaget at nyansatte fikk bedre betalt enn ham, selv om han hadde arbeidet lenger og hadde en stilling med mer ansvar. A mener hans arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at han burde få bedre betalt. A opplyser at han i januar 2014 ble tilbudt stillingen «kitchen responsibilities», men dette uten lønnsøkning. A opplyser at han først i juni 2014 fikk sin timelønn økt til 162 kroner, etter at han måneden før sendte en e-post til sin leder hvor han stilte spørsmål rundt sin lønnsutvikling. A viser til en kollega fra Ungarn som fikk en startlønn på kroner 181 i timen. A reagerer også på at arbeidsgiver ikke godkjenner hans utdanning og arbeidserfaring fra utlandet, noe A hevder ville plassert ham i lønnskategorien «Arbeidstakere med fagbrev». A viser til at hans kollega fra Ungarn fikk godkjent arbeidserfaring og utdanning fra sitt hjemland.

Dolly Dimple’s AS:

Dolly Dimple’s avviser påstanden om at etnisitet har vært vektlagt ved lønnsfastsettelsen.

Arbeidsgiver opplyser at arbeidstakerne blir lønnet via Dolly Dimple’s/Norgesgruppens hovedkontor, og at det er ansattdato og alder som påvirker dette. Arbeidsgiver mener at A ligger på korrekt nivå i forhold til sin ansiennitet. Det vises til at A har en timelønn på kroner 166,74, noe som er i tråd med lønnsnivået per april 2014 for ansatte med 6 års praksis. Arbeidsgiver opplyser at for ansatte over 20 år som jobber 35,5 timer i uken, så var begynnerlønnen i 2014 på kroner 157,92 i timen. I 2013 var lønnsnivået for arbeidstakere med 4 års praksis 157,39 kroner.

Arbeidsgiver opplyser at A fikk lønnsøkning 1. april 2013 (generell lønnsøkning for hele kjeden), 1. januar 2014 og 1. juni 2014.

Arbeidsgiver benekter at A har lavere lønn enn andre ansatte. A har ifølge arbeidsgiver ikke andre oppgaver eller ansvarsområder enn kjøkkenet, og derfor ikke høyere lønn.

Dolly Dimple’s har oversendt en oversikt over ansatte på avdeling X hvor det fremgår at kun én ansatt har høyere timelønn enn A. Bakgrunnen for at denne kollegaen tjener mer enn A er ifølge Dolly Dimple’s at personen ble meldt inn som «arbeidstaker med fagbrev». Dolly Dimple’s påpeker at det var en feil av ledelsen som gjorde at denne arbeidstakeren ble meldt inn i denne lønnskategorien, og at ingen andre ansatte er registrert eller lønnes som arbeidstaker med fagbrev. Dolly Dimple’s kan ikke gjøre noe med denne arbeidstakerens lønn ettersom det ikke er lov å sette noen ned i lønn.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), jf. § 23 i loven. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet, jf. § 6 første ledd andre punktum.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 7 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 8.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person eller foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 andre ledd andre punktum.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 andre ledd tredje punktum.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 7.

Diskrimineringsforbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, jf. § 16. Dette omfatter blant annet lønns- og arbeidsvilkår.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 24.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Dolly Dimple’s AS vektla etnisitet ved lønnsfastsettelsen overfor A i strid med forbudet mot diskriminering i diskrimineringsloven om etnisitet § 6.

Det første ombudet skal ta stilling til er om A behandles dårligere enn sine kollegaer, og om forskjellsbehandlingen i så fall har sammenheng med etnisitet. Ombudet slår fast at dersom A får lavere timelønn enn sine kollegaer, behandles han dårligere i lovens forstand.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for lønnsfastsettelsen til A, går bevisbyrden over på Dolly Dimple’s. Virksomheten må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

A har opplyst at han har hatt nær 100 % stilling i Dolly Dimple’s i ca. 6 år. Det fremgår av virksomhetens lønnssatser av 1. april 2014 at arbeidstakere uten fagbrev med 6 års praksis og som jobber 35,5 timer i uken skal ha kroner 166,74 i timelønn. Arbeidstakere som jobber 37,5 timer i uken skal ha kroner 158,30 i timelønn. A har en timelønn på 166,74 kroner og tjener således i henhold til virksomhetens lønnssatser.

A mener imidlertid at hans arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at han burde tjene mer. Arbeidsgiver opplyser derimot at han ikke har høyere lønn fordi han ikke har andre oppgaver eller ansvarsområder annet enn på kjøkkenet. Arbeidsgiver påpeker at det kun er ansattdato og alder som påvirker når en arbeidstaker skal opp i lønn.

Dolly Dimple’s har oversendt en oversikt over ansatte på avdeling X og deres timelønn. Det fremgår av oversikten at kun én ansatt har høyere timelønn enn A. Bakgrunnen for at denne kollegaen tjener mer enn A er ifølge Dolly Dimple’s at personen ble meldt inn som «arbeidstaker med fagbrev». Ansatte som er i denne lønnskategorien har en høyere timelønn.

A mener at hans utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet gjør at han fortjener høyere lønn, og at han burde vært plassert i lønnskategorien for «arbeidstakere med fagbrev». Dolly Dimple’s har imidlertid opplyst at det var en feil av ledelsen som gjorde at As kollega ble meldt inn som «arbeidstakere med fagbrev». Virksomheten opplyser at de ikke benytter denne lønnskategorien, og at alle ansatte, inkludert A, registreres som «arbeidstakere uten fagbrev». As utdanning og arbeidserfaring har således ikke hatt betydning for at han ikke er i lønnskategorien «arbeidstakere med fagbrev».

Ombudet kan på denne bakgrunn ikke se at lønnsplasseringen til A tilsier at han er stilt dårligere enn sine kollegaer.

Ombudet har for øvrig merket seg at kollegaen A viser til, og som han mener tjener uforholdsmessig mye i forhold til ham selv, er fra Ungarn. Det at kollegaen som tjener mest på avdelingen er fra Ungarn er indikasjon på at etnisitet ikke har vært en faktor ved lønnsfastsettelsen.

Når det gjelder As lønnsutvikling så tjente han 153 kroner i timen frem til 1. april 2013. Han fikk da en lønnsøkning (generell lønnsøkning som alle i kjeden fikk) og hadde frem til 1. januar 2014 en timelønn på 157,12 kroner. Han fikk lønnsøkning i januar 2014 med 4,29 kroner og tjente da 161,41 kroner. I henhold til tariffoppgjøret 2014 var lønnsnivået for arbeidstakere med 4 års praksis i frem til 1. april samme år 157,39 kroner og for arbeidstakere med 6 års praksis 161,39 kroner. As lønnsutvikling ligger således nokså nær den lønnssatsen ansatte med hans ansiennitet skal ha. A fikk også ny lønnsøkning 1. juni 2014 med 5,33 kroner.

Ombudet kan ikke se at lønnsutviklingen til A tilsier at han er stilt dårligere enn sine kollegaer.

Ombudet ser at det foreligger noe uenighet når det gjelder hva slags kontrakt A har. A hevder at han har en kontrakt på 37,5 timer i uken, mens Dolly Dimple’s opplyser at han jobber 35,5 timer i uken. Ombudet finner uansett ikke at dette får avgjørende betydning for sakens utfall. Ombudet viser til at i henhold til virksomhetens lønnssatser så er timelønnen lavere for arbeidstakere som arbeider 37,5 timer i uken.

Ombudet kan ikke se at As lønnsplassering eller hans lønnsutvikling tilsier at han er blitt behandlet dårligere enn sine kollegaer. Dette medfører at et av grunnvilkårene som må være oppfylt for å kunne være utsatt for diskriminering etter diskrimineringsloven § 6 ikke er til stede.

Ombudet har merket seg at A sommeren 2014 sendte flere e-poster til sin leder med spørsmål om sin lønnssituasjon, og ombudet finner det uheldig at leder ikke redegjorde bedre for As lønn og bakgrunnen for fastsettelsen av denne. Dolly Dimple’s har også erkjent at A har blitt utsatt for dårlig ledelse. Dette betyr imidlertid ikke i seg selv at A er blitt utsatt for diskriminering.

Konklusjon

Dolly Dimple’s Norge har ikke handlet i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6 ved fastsettelsen av lønn overfor A.