Fratatt arbeidsoppgaver grunnet nedsatt funksjonsevne

Ombudet behandlet klage fra en mann som mente han hadde blitt diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne i forbindelse med at han utførte oppgaver i en nærradio. Mannen hadde oppgaver som tekniker og som programleder. Mannen hadde sterkt nedsatt syn.

Mannen klaget på tre forhold. Mannen mente han ble diskriminert da hjelpemiddelet han hadde fått fra Nav ble demontert. Mannen hadde fått en stor pc-skjerm fra Nav hjelpemiddelsentral som han var avhengig av for å lage radioprogrammer for nærradioen.

Mannen mente videre han ble diskriminert da ledelsen i nærradioen ikke hørte på ham da han ga uttrykk for at det burde kjøpes inn nytt utstyr.

Han mente videre at han ble diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne når nærradioen innhentet ekstern kompetanse til oppgaver som mannen mente han kunne utføre.

Ombudet kom til at mannen ble diskriminert da skjermen hans ble tatt bort. Begrunnelsen for dette var at mannen var avhengig av denne skjermen for å kunne utføre oppgavene sine. Nærradioen kunne ikke vise til noen begrunnelse som innebar at denne forskjellsbehandlingen var lovlig.

 • Saksnummer: 10/2003
 • Lovgrunnlag: diskriminering- og tilgjengelighetsloven § 4
 • Dato for uttalelse: 10. desember 2012

 

 

Ombudet kom videre til at mannen ikke ble diskriminert når det gjaldt de to andre forholdene. Ombudet kom til at det var påstand om påstand om hva som var begrunnelsen til at utstyret ikke ble kjøpt inn. Nærradioen viste til at de ikke hadde økonomi til å kjøpe inn utstyret, og at utstyret var på et nivå som det ikke var forsvarlig for radiostasjonen å investere i. Det kunne derfor ikke bevises at det at radiostasjonen ikke fulgte mannens råd, hadde sammenheng med hans nedsatte funksjonsevne.

Ombudet kom videre til at mannen ikke ble diskriminert i forbindelse med det siste forholdet han viste til. Ombudet sa at det ikke var bevist at han ble fratatt oppgaver, eller at dette hadde sammenheng med hans nedsatte funksjonsevne.

 

Sakens bakgrunn

Saken reiser spørsmål om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

A er 38 år og sterkt svaksynt. Han har vært ufør i ca. 20 år. A utførte oppgaver som tekniker og programleder i stiftelsen X nærradio frem til september 2009.

X nærradio er en kommunalt registrert stiftelse som er organisert etter stiftelsesloven. Radiostasjon har ca. 15 timer sendetid per uke. Omsetningen til radioen er på ca. 1,1 – 1,2 millioner kroner fra bingoinntekter. A hadde ikke et formelt arbeidsforhold i X, og han hadde dermed ikke et arbeidstakervern etter arbeidsmiljøloven.

X hadde gjennom hjelpemiddelsentralen i Y fått en stor skjerm for pc-bruk som han var avhengig av for å lage radioprogram for X Nærradio.

A sendte inn søknad til styret om å få et pc-program som var spesielt produsert for svaksynte. Styret kjøpte inn pc-programmet som A søkte om. Da programmet skulle installeres, koblet imidlertid styret ned pc- skjermen A hadde fått fra NAV hjelpemiddelsentral. Etter dette kunne A ikke lenger lage radioprogrammer.

Den 18. august 2009 trakk A seg fra sine oppgaver hos X Nærradio.

Daværende styreleder B døde i oktober 2011, og teknisk ansvarlig har sluttet i saken. Ny styreleder,C, har etter dette redegjort for saken på vegne av X Nærradio. A har ikke gitt kommentarer i saken utover sin klage.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at X Nærradio forsøkte å skvise han ut på grunn av hans nedsatte funksjonsevne. A mener X Nærradio diskriminerte han på grunn av hans nedsatte syn;

 •  da de koblet ned pc-skjermen fra NAV Hjelpemiddelsentral i Y,
 •  da de ikke hørte på hans forslag til innkjøp av nytt PC-utstyr som kunne brukes til radioproduksjon,
 •  da de innhentet andre personer til å utføre oppgaver som han var kompetent til å utføre.
 • Nedmontering av A sitt hjelpemiddel fra NAV

Etter at styret fattet vedtak om innkjøp av pc-programmet han søkte om, tok det ikke lang tid før styreleder demonterte hans pc-skjerm fra NAV. Styrets begrunnelse for å koble ned skjermen var at utstyret tok for mye plass.

A mener at vitneutsagn fra tidligere ansvarlig redaktør i X Nærradio, D, underbygger hans påstand om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

D har i e-post av 16. desember 2010 skrevet følgende (sitat):

«I det tidsrommet A var engasjert i radioen var det jeg som var ansvarlig redaktør. Jeg var ikke daglig leder men hadde det redaksjonelle ansvar, og sto for opplæring av redaksjonsmedarbeidere. Daglig leder var og er styreleder B….

Når det gjelder den klagen A har oversendt Dere, så kjenner jeg innholdet i den, og kan bekrefte hans påstander. Som redaktør prøvde jeg å mekle mellom partene, men daglig leder (styreleder) og teknisk ansvarlig hadde bestemt seg for at A skulle ut av radioen. Ved å demontere hans tekniske hjelpemidler, så var mannen satt ut av spill til å produsere radioprogram. A er svært svaksynt, og var helt avhengig av dette utstyret som var utlånt fra Hjelpemiddelsentralen i X (NAV). Personlig synes jeg dette var en svært ufin måte å behandle en medarbeider på, selv om en gjerne hadde ulikt syn på hvordan en skulle drifte en radiostasjon. A har bakgrunn fra blindeforbundet sin radio i Oslo og er en meget dyktig tekniker. For noen ble han for dyktig. Dette førte til en del konflikter mellom han, styreleder og teknisk ansvarlig.

Jeg hadde mange sendinger sammen med A, og vi hadde et ryddig og greit samarbeid. Vi satte noen krav til kvalitet, som ikke alltid ble like positivt mottatt hos den enkelte medarbeider. Når ikke medarbeidere og styreleder var opptatt av å arbeide ut fra den konsesjon som var gitt, så valgte jeg høsten 2009 å trekke meg som redaktør. Jeg er ikke aktiv i nærradion nå.

Jeg håper gjennom mine uttalelser å ha bekreftet A sine påstander om diskriminering, og har forståelse for at han tar opp denne saken.»

 • Innkjøp av nytt pc-utstyr

A opplyste til teknisk ansvarlig og styreleder at mye av radioens utstyr var i ferd med å bli utslitt etter ti til 15 års drift, og at det burde skiftes ut. A opplevde at han ikke ble hørt, og han mener det har sammenheng med hans nedsatte funksjonsevne. Utstyret hadde en ubetydelig prislapp, og radioen hadde god økonomi.

 • innhentet ekstern kompetanse til å utføre oppgaver som A var kompetent til å utføre.

A mener at X Nærradio forsøkte å skvise han ut på grunn av hans nedsatte syn ved å frata han arbeidsoppgaver og gi de til annet personell. I forbindelse med et kulturarrangement (X-dagene) var A satt opp som tekniker. A ble strøket fra vaktlisten uten begrunnelse. Teknisk ansvarlig leide inn andre personer til å vedlikeholde utstyret mot betaling, selv om A var kompetent til å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene. A mener at dette også var en måte for X Nærradio å forsøke å presse han ut av radioen.

X Nærradio:

X bestrider at de har forskjellsbehandlet A på grunn av hans nedsatte funksjonsevne.

X Nærradio mener at vitneforklaringen fra D er irrelevant i saken. Det påpekes at dataprogrammet ble kjøpt inn og brukt av klageren frem til han sluttet ved radioen. Det presiseres at A kun hadde sendinger med daværende redaktør og oppga som grunn at han trakk seg av helsemessige grunner.

Dataprogrammet som A søkte om er mest sannsynlig Station Playlist og dette ble kjøpt inn. A brukte dette frem til han sluttet i 2009. Programmet ble kjøpt inn på grunn av klagerens behov.

Når gjelder nedmontering av utstyret, påpekes det at det var ingen som visste at hjelpemiddelet og pc- utstyret var demontert før de kom på sending. Grunnen til at daværende teknisk ansvarlig/styreleder demonterte utstyret kan være fordi det var plassert i veien for andre teknikere. Ny styreleder, C, påpeker at han ikke kan innhente svar fra tidligere styreleder grunnet dødsfall, eller fra tidligere teknisk ansvarlig da han ikke jobber ved radioen lenger.

Det bestrides at X nærradio har tatt fra A arbeidsoppgaver og gitt de til andre. Det er teknisk ansvarlig som var ansvarlig for tildeling av oppgaver.

Klagerens forslag til innkjøp av diverse teknisk utstyr ble vurdert, men daværende teknisk ansvarlig syntes at utstyret som ble foreslått lå på et nivå som radioen ikke hadde behov for.

Det fremheves at A er en dominerende person som det er vanskelig å samarbeide med dersom han ikke får innfridd sine krav. Det var kun daværende direktør av radioen som A samarbeidet med. Radioen er nå i en vanskelig periode, med få medarbeidere og et underskudd som har vart over de siste to årene.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ettersom X Nærradio er en kommunalt registrert stiftelse etter stiftelsesloven, og A ikke er ansatt i X Nærradio, kommer ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 første ledd til anvendelse.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om A ble diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne, da han lagde radioprogram i X Nærradio.

A har nedsatt synsevne og er ufør. Det er ikke tvilsomt at nedsatt synsevne er vernet etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven gjelder på alle samfunnsområder, også for X Nærradio som kommersiell radiostasjon. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 kommer ikke til anvendelse, da A ikke er å anse som arbeidstaker hos X Nærradio.

Første spørsmål er om A ble forskjellsbehandlet på grunn av nedsatt funksjonsevne da X Nærradio koblet ned hans utstyr fra NAV hjelpemiddelsentral.

Det er enighet om at hjelpemiddelet A hadde fått fra NAV hjelpemiddelsentral ble demontert. D bekrefter at A var avhengig av hjelpemiddelet for å lage radioprogrammer. X Nærradio mener Ds vitneutsagn er irrelevant. Uansett er det ikke bestridt at A var avhengig av pc-skjermen for å lage radioprogrammer. Det er dermed klart at A ble stilt i en dårligere situasjon enn andre da hjelpemiddelet hans ble koblet ned.

I utgangspunktet har X Nærradio handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne i DTL § 4.

Spørsmålet er deretter om X Nærradio har sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen var nødvendig for å oppnå et saklig formål, og ikke uforholdsmessig inngripende.

X Nærradio v/ C har forklart at det kan være at teknisk ansvarlig/styreleder demonterte hjelpemiddelet fordi det var plassert i veien for andre teknikere. C påpeker at det ikke er mulig å innhente opplysninger fra tidligere styreleder B grunnet hans død i oktober 2011. Ombudet har merket seg at både klager og ny styreleder C har trukket frem at manglende plass for andre teknikere var begrunnelsen for at hjelpemiddelet ble koblet ned. Ombudet legger derfor den begrunnelsen til grunn.

X Nærradio har ikke underbygget nærmere hvorfor plasshensynet var viktigere enn å la A beholde sitt hjelpemiddel som han var avhengig av for å lage radioprogram. Ombudet har vanskeligheter med å forstå hvorfor hensynet til plass plutselig skulle få avgjørende vekt. Det er også klart at A ikke var informert om nedmonteringen. Endringen ble dermed heller ikke drøftet med A. Ombudet mener X Nærradio ikke har sannsynliggjort at nedmonteringen av A sitt hjelpemiddel var nødvendig for å oppnå et saklig formål. Unntaksvilkårene er kumulative. Ombudet trenger derfor ikke å ta stilling til om forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig inngripende. Vi vil likevel påpeke at det å fjerne et hjelpemiddel som man på grunn av nedsatt funksjonsevne er avhengig av for å utføre løpende gjøremål, etter ombudets syn er svært inngripende. Ombudet har vanskeligheter med å se at andre hensyn skal veie tyngre når konsekvensen blir at A ikke lenger kan utføre sine oppgaver.

Ombudet er på denne bakgrunn kommet til at X nærradio handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven da A sitt hjelpemiddel fra NAV ble koblet ned.

A har videre anført at X Nærradio gjorde flere forsøk på å presse han ut av radioen. A har vist til at X Nærradio ikke lyttet til hans forslag om innkjøp av nytt teknisk utstyr, samt at ledelsen fratok han arbeidsoppgaver og innhentet ekstern kompetanse til å utføre oppgaver som A var kompetent til å utføre.

Det er enighet om at diverse teknisk utstyr ikke ble kjøpt inn. Det er imidlertid ulike syn på årsaken til dette. X Nærradio hevder at utstyret lå på et nivå som ikke var nødvendig å investere i for radioen. Våler nærradio påpeker også at de ikke har god økonomi, og at radioen har hatt et underskudd de siste to årene, det vil si fra 2010 til 2012.

Det står påstand mot påstand om hva som var årsaken til at pc- utstyret ikke ble kjøpt inn. Ombudet finner ikke holdepunkter for å slå fast at det var årsakssammenheng mellom manglende innkjøp av teknisk utstyr til radioen og A sin nedsatte funksjonsevne. Ombudet kan ikke legge den enes versjon til grunn som mer sannsynlig enn den andre. Ombudet finner dermed ikke grunn til å tro at X ikke kjøpte inn utstyr grunnet hans nedsatte funksjonsevne.

A hevder videre at han ble fratatt oppgaver, og at andre ble satt til å gjøre oppgaver som han egentlig var kompetent til å gjøre. A har ikke presisert hvilke oppgaver han ble fratatt eller hvilke oppgaver han ikke fikk utføre. Han har heller ikke vist til holdepunkter som underbygger påstanden om at det er hans nedsatte syn som var årsaken til at han ikke fikk utføre enkelte oppgaver. Denne delen av klagen er vanskelig å opplyse ettersom tidligere styreleder er død. Det er i utgangspunktet klager som har bevisbyrden, og i denne saken har ikke A vist til tilstrekkelige holdepunkter som tilsier at han ble fratatt oppgaver eller at det har årsakssammenheng med hans nedsatte funksjonsevne.

Konklusjon:

 • X Nærradio handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 da de koblet ned Olsen sitt hjelpemiddel fra NAV Y.
 •  X Nærradio handlet ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 da de ikke kjøpte inn nytt utstyr til X Nærradio.
 •  Det er ikke sannsynliggjort at X Nærradio innhentet eksterne til å utføre oppgaver som A var kompetent til å utføre og at det har sammenheng med A sin nedsatte funksjonsevne.