Frisørsalong uten frittstående vask bryter ikke plikten til universell utforming

Ombudet konkluderte med at B frisør ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13. Salongen er ikke universelt utformet fordi kunder i elektrisk rullestol ikke har tilgang til alle tjenestene salongen tilbyr. Ombudet mente imidlertid at salongen hadde dokumentert at det ville innebære en uforholdsmessig byrde å utbedre forholdene.

Saken gjaldt en kunde som klaget på at frisørsalongen, etter at de byttet lokaler, ikke lenger hadde en frittstående vask. Kunden bruker rullestol og kan ikke bruke en vask som er fastmontert til en stol.

Ombudet mente at mangel på en vask som kan brukes av personer i rullestol som ikke kan heise seg inn i en stol, er i utgangspunktet i strid med plikten til universell utforming.

Ombudet kom likevel til at frisørsalongen ikke brøt plikten til universell utforming. Frisørsalongen la frem årsregnskapet sitt, dokumentasjon på hvor mye det ville koste å kjøpe og innstallere en frittstående vask, samt opplyste at vasken ville gå på bekostning av to arbeidsstasjoner. Ombudet fant det dokumentert at universell utforming ville innebære en uforholdsmessig byrde for frisørsalongen.

 

  • Saksnummer: 17/415
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 29. juni 2017

 

Beskrivelse av saken

Saken gjelder spørsmål om B handler i strid med forbudet mot diskriminering fordi de mangler en vask som kan brukes av brukere av elektrisk rullestol.

B hadde en frittstående vask som kunne brukes av brukere av elektrisk rullestol. A var fast kunde i salongen. I oktober 2016 byttet salongen til mindre lokaler. De har ikke lenger en frittstående vask.

Partenes syn på saken

A:

A anfører at B handler i strid med diskrimineringsforbudet fordi salongen har byttet lokaler og ikke lenger har en vask som kan benyttes fra rullestol. A opplyser at hun ikke kjenner til noen frisører som kan utføre en helt vanlig behandling som striping og klipp.

B:

B anfører at montering av en vask som kan brukes av kunder i elektrisk rullestol vil innebære en uforholdsmessig byrde. Kostnaden til vask er helt uproporsjonal med kundegrunnlag og inntjening knyttet til rullestolbrukere. B opplyser at dersom de må montere vasken, ser de ingen annen mulighet enn å måtte legge ned salongen og driften.

B opplyser at da de flyttet til mindre lokaler, var det ikke plass til å legge opp rør til en singel vaskestasjon for rullestolbrukere. Det nye lokalet er på 105 kvm, og har god tilgjengelighet for rullestolbrukere til å komme inn og rundt i lokalet. De har mulighet til å hjelpe kunder i rullestol med klipp av håret, men ikke vask. Det er mulig å komme med vått hår eller å bli klippet med tørt hår. Vask er ikke strengt nødvendig for klipping. Det er også mulig for enkelte kunder i rullestol å bevege seg med hjelp over i stol for vask. Generelt sett er det derfor svært få kunder som ikke vil kunne hjelpes slik salongen er per i dag.

Det er ingen andre filialer i B med frittstående vask. Imidlertid ligger det et eldresenter i samme etasje som salongen og de har en vask som er egnet for rullestolbrukere.

B har lagt ved tilbud på kjøp av vask, tilbud på montering og årsregnskap. Årsregnskap for 2016 viser at driftsinntektene er lavere enn driftskostnadene, slik at årsresultatet viser et underskudd på kroner 203 220,-.

Ifølge tilbudet fra X AS vil selve vasken koste kroner 55 313,75,- (inkludert mva). Ifølge tilbudet fra Q AS vil monteringen koste kroner 92 350,- (ekskludert mva). Arkitekten opplyser at monteringen vil gå på bekostning av 2 arbeidsstasjoner i salongen.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om forholdet som klageren har bedt ombudet vurdere er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 bestemmer at alle virksomheter som tilbyr tjenester til allmennheten, har plikt til universell utforming av sine lokaler. Ombudet skal ta stilling til om B handler i strid med plikten til universell utforming fordi de mangler en tilrettelagt vask i salongen.

Ombudet slår kort fast at B er en virksomhet som har plikt til å sikre universell utforming av sine lokaler.

Er salongen universelt utformet?

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 definerer universell utforming som utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Det finnes ingen standarder i byggteknisk forskrift eller andre retningslinjer som gir veiledning om hva som er universell utforming av en frisørsalong.

B AS anfører at det er svært få kunder som de ikke vil kunne hjelpe i salongen. Det opplyses at vask ikke er strengt nødvendig for klipping og at enkelte kunder i rullestol kan, med hjelp, bevege seg over i stol for vask. Det kan derfor stilles spørsmål ved om salongen er tilrettelagt for flest mulig, slik loven angir.

Ombudet mener likevel at dersom en person i elektrisk rullestol ikke får tilgang til alle frisørtjenester som tilbys i salongen, så er ikke salongen universelt utformet. Ombudet bemerker at minst en av vaskene må være tilrettelagt slik at flest mulig får tilgang til alle tjenestene i salongen.

Innebærer krav om utbedringer en uforholdsmessig byrde?

B anfører at kjøp og montering av en frittstående vask vil innebære en uforholdsmessig byrde.

Ombudet har fått tilsendt fjorårets årsregnskap fra B. Årsregnskapet viser at driftsutgiftene er høyere enn inntektene, slik at salongen har et negativt driftsresultat. Salongen har også innhentet tilbud på kjøp og montering av vask. Prisen på dette vil være over kr 150 000,-. I tillegg opplyser arkitekten at monteringen av vasken vil gå på bekostning av 2 arbeidsstasjoner.

Ombudet legger til grunn at plikten til universell utforming ikke går så langt at en virksomhet må nedbemanne eller gå med underskudd for å tilrettelegge de fysiske forholdene.

På denne bakgrunn er ombudet kommet til at det vil innebære en uforholdsmessig byrde å stille krav om utbedringer i salongen.

Konklusjon

B handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13. Salongen er ikke universelt utformet fordi kunder i elektrisk rullestol ikke har tilgang til alle tjenestene salongen tilbyr. Ombudet mener imidlertid at salongen har dokumentert at det vil innebære en uforholdsmessig byrde å utbedre forholdene.