Nyansatt kvinne sagt opp etter tre dager diskriminert på grunn av graviditet

En nyutdannet kvinne ble sagt opp etter tre dager i en ny jobb. Hun var gravid, og hevdet at graviditeten var årsaken til at hun ble sagt opp. Arbeidsgiver hevdet at hun ble sagt opp fordi hun gjorde en dårlig jobb.

Ombudet mente arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen var dårlig underbygget og fremsto som mindre troverdig. Ombudet mente det var lite sannsynlig at en arbeidsgiver i løpet av tre dager hadde et forsvarlig faktisk grunnlag for å vurdere om det var grunnlag for oppsigelse. Ombudet mente at arbeidsgiver ikke hadde klart å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn graviditeten som var avgjørende for at kvinnen ble sagt opp, og at arbeidsgiver hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet.

Arbeidsgiver var uenig i ombudets vurdering, og klagde på uttalelsen. Kvinnen hadde imidlertid tatt saken inn for domstolene, og partene kom til et forlik. Klagen ble deretter trukket.

  • Saksnummer: 16/1448
  • Lovgrunnlag: likestillingsloven § 5 og § 17
  • Dato for uttalelse: 6. oktober 2016

Sakens bakgrunn

A er nyutdannet farmasøyt (uteksaminert 17. juni 2016). Hun ble ansatt som reseptarfarmasøyt i et ettårs vikariat hos X for en medarbeider som skulle ut i foreldrepermisjon. Arbeidsavtalen ble inngått 27. mai 2016, og hun startet på jobb tirsdag 21. juni 2016. Torsdag 23. juni var personalansvarlig B innom apoteket. Fredag 24. juni mottok A oppsigelse fra B.

Vikariatet var utlyst eksternt. Ifølge utlysningen var kvalifikasjonskravet norsk autorisasjon som farmasøyt. I tillegg framgår det at relevant arbeidserfaring ville være en fordel, men også nyutdannede ble oppfordret til å søke.

A er gravid og har termin 31. oktober 2016. A hevder at hun ble sagt opp fordi hun er gravid. Personalansvarlig B hevder at hun ble sagt opp fordi hun gjorde en dårlig jobb.

Oppsigelsen av 24. juni 2016 (sitert):

Sier deg herved opp med følgende årsak:

  •   Du er ikke klar til å jobbe som en farmasøyt, etter tilbakemeldinger fra våre farmasøyter. Apoteket fikk flere kritikk fra kunder på disse 3 dagene enn hva vi har fått ila et år.
  •   Informasjoner gitt under intervjuet stemmer ikke overens med prestasjoner i virkeligheten.
  •  Du oppfyller ikke annonsens krav på det faglige og det tekniske.

Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby deg «farmasi praksistid» midt i sommeravviklingsperiode, og da er det ikke forsvarlig med kundebehandling på apotek. I tillegg er dette heller ikke rettferdig ovenfor kunder.

Farmasøytkontroll er svært sentral i resepturarbeid for en farmasøyts hverdag, noe du mente at du var sterkest i under intervjuet. Øvrige apotekansatte fikk høre på din første arbeidsdag at du aldri har foretatt en farmasøytkontroll, og vet ikke hvor og hva som skal kontrolleres. Mer alvorlig var det å høre at du trodde at en annen farmasøyt skulle foreta farmasøytkontroll på din farmasøytkontroll.

Alt kan læres, men nå har jeg fått tilbakemelding på at du ikke klarer å lære fra den beste veilederen vi har på apoteket – C.

Partenes syn på saken

A:

A informerte 23. juni personalansvarlig B om at hun var gravid. B reagerte svært negativt. Dagen etter mottok hun oppsigelsen. Hun var synlig gravid, og apotekeren, C, la merke til dette da hun startet på jobb 21. juni.

Det er ikke riktig at de hadde et drøftingsmøte, slik B hevder. De hadde en kort samtale på pauserommet, på hennes initiativ, hvor hun informerte om at hun var gravid og skulle ut i permisjon i oktober. I denne samtalen ba B blant annet om en bekreftelse på at hun ikke visste at hun var gravid under intervjuet.

Siden hun mente at oppsigelsen var ulovlig, møtte hun opp på jobb tirsdag 28. juni i tråd med turnusplanen, og etter avtale med HR-rådgiver sentralt i X. Hun fikk beskjed fra apotekeren om å pakke sakene og gå. Da hun nektet å forlate lokalet, fikk hun beskjed om å vaske gulvet. Hun svarte at hun hadde kontrakt som farmasøyt, ikke renholdsarbeider. Da hun skulle ekspedere en kunde, var brukernavnet og passordet blokkert. Apotekeren stilte seg foran henne, sa til kunden at hun ikke hadde lov til å være på jobb. Dette var svært belastende og flaut.

Bs begrunnelse for oppsigelsen er løgn, og uttalelsene om henne er svært opprørende. Hun har bestått praksisperioden, men som nyutdannet hadde hun behov for opplæring i rutiner og arbeidsoppgaver ved X. Dette ga hun også uttrykk for under intervjuet. Hun fikk imidlertid ingen opplæring, men ble satt til å tømme søppel osv. Hun fikk ved ett tilfelle «kritikk» fra en kunde, og det var fra en psykisk ustabil person som klaget på prisen på et produkt. Resten av kritikken har kommet direkte fra apotekeren, ikke fra kunder.

Eventuelle vitneuttalelser som arbeidsgiver legger fram, kan ikke vektlegges. C er apoteker og medeier, og har interesse av å støtte Bs forklaring. De andre er enten ansatte, eller tidligere ansatte, som er avhengige av B som arbeidsgiver eller referanse. Videoopptak vil imidlertid kunne vise hvordan C behandlet henne de tre dagene hun var på jobb.

X ved personalansvarlig B:

Det er ikke riktig at A ble sagt opp fordi hun var gravid. Årsaken til at hun ble sagt opp, var fordi hun mangler farmasøytevne og læreevne. Hun har ikke de tekniske eller faglige kvalifikasjonene som kreves for forsvarlig apotekdrift. Oppsigelsen ble gjort etter innstilling fra apoteker C. C visste ikke at A var gravid før mandag 27. juni. Drøftingsmøtet 23. juni hadde sammenheng med Cs innstilling. A informerte ikke om at hun var gravid før mot slutten av dette møtet.

Det er svært vanlig med evaluering etter tre dager i bransjen. Faglige og tekniske ferdigheter er gjennomskuelige. Både apoteker C og personalansvarlig har lang erfaring som praksisveiledere. Personalansvarlig har også erfaring som sensor i praksiseksamen for reseptarfarmasøytkandidater.

Alle apotekets ansatte har samtykket til å vitne i saken. Apoteket har også opptak fra overvåkningskamera.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), jf. § 26. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1.

Likestillingsloven

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, jf. § 5 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes også som diskriminering på grunn av kjønn, jf. § 5 første ledd andre punktum.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes kjønn, jf. § 5 andre ledd andre punktum.

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og adopsjon, samt foreldrepermisjon forbeholdt det ene kjønn omfattes ikke av unntaksbestemmelsen. Vernet mot slik forskjellsbehandling er absolutt, se Prop. 88 L (212-2013) s. 170.

Diskrimineringsforbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, jf. § 17. Dette omfatter blant annet opphør av ansettelsesforholdet.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 27.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om A ble diskriminert på grunn av graviditeten, da hun ble sagt opp fra vikarstillingen som reseptarfarmasøyt ved X.

Ombudet kan ikke ta stilling til om X har handlet i strid med arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse, men ombudet er kjent med at As advokat har kontaktet arbeidsgiver og sendt varsel om rettslige skritt.

Er det grunn til å tro at graviditeten hadde avgjørende betydning for oppsigelsen?

A ble ansett som formelt kvalifisert og tilbudt stillingen. Hun ble sagt opp etter kun tre dager på jobb. Ifølge A var hun synlig gravid da hun startet 21. juni. Oppsigelsen kom dagen etter at hun muntlig informerte om graviditeten. Arbeidsmiljølovens formelle krav til oppsigelse er ikke overholdt. Dette er omstendigheter som støtter As påstand, og som gir grunn til å tro at det var årsakssammenheng mellom graviditeten og oppsigelsen. Bevisbyrden går over på X, som må bevise at diskriminering likevel ikke har skjedd. Ombudet peker dessuten på at det også etter arbeidsmiljøloven § 15-9 første ledd er slått fast at det skal legges til grunn at ved oppsigelse av en gravid ansatt, skal oppsigelsen anses å ha sin grunn i graviditeten, med mindre arbeidsgiver kan føre bevis for at oppsigelsen mest sannsynlig skyldes andre forhold.

Har arbeidsgiver klart å sannsynliggjøre at graviditeten ikke hadde avgjørende betydning for oppsigelsen?

Saken gjelder påstand om oppsigelse på grunn av graviditet, hvor vernet mot diskriminering er svært sterkt. Det er et absolutt forbud mot oppsigelse på grunn av graviditet og foreldrepermisjon. Generelt skal det svært mye til før en oppsigelse som blir gitt etter at arbeidstakeren har vært kun tre dager på jobb, vil være å anse som saklig begrunnet, arbeidsrettslig sett. Arbeidsgiver har plikt til å gi nyansatte nødvendig opplæring. I As tilfelle var også arbeidsgiver kjent med at hun ikke var ferdig utdannet da hun ble tilbudt stillingen, og at hun ville være nyutdannet ved oppstart i juni. Hun ble likevel ansett som formelt kvalifisert og tilbudt vikariatet.

Ombudet mener at arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen er dårlig underbygget og fremstår som mindre troverdig. Det er lite sannsynlig at en arbeidsgiver i løpet av tre dager skal ha fått et forsvarlig faktisk grunnlag for å vurdere om det er grunnlag for oppsigelse. Ombudet har bedt om å få tilsendt apotekerens innstilling, som B har vist til, samt eventuell annen dokumentasjon som kan bekrefte Bs forklaring. Ombudet har ikke mottatt noen form for dokumentasjon, utover oppsigelsen.

Samlet sett mener ombudet at X ikke har klart å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn graviditeten som var avgjørende for at A ble sagt opp.

Konklusjon

X ved personalansvarlig B handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet, jf. likestillingsloven § 5 og § 17, overfor A, i forbindelse med opphør av As ansettelsesforhold.