15/2355 Ikke diskriminering å tilbakeholde avisutklipp med symbol knyttet til ISIL

Ombudet konkluderte med at et fengsel handlet ikke i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6 da de tilbakeholdt et avisutklipp fra cellen til klager.

En varetektsfengselet mann klaget til ombudet etter at han ble fratatt et avisutklipp han oppbevarte på cella som inneholdt et sitat fra Koranen. Avisutklippet ble tilbakeholdt fordi fengselet mente et innholdet et uønsket symbol som kunne assosieres med organisasjonen ISIL.

Den fengslede mannen mente at måten fengselet omtalte avisutklippet og at selve tilbakeholdelsen av avisutklippet var diskriminering på grunn av religion.

Ombudet konkluderte med at klageren ikke hadde blitt diskriminert på grunn av religion. Ombudet la blant annet vekt på at fengselet gav en nøytral fremstilling av symbolet i avisutklippet og at han fritt kunne velge hvilke religiøse tekster han ønsker å ha på cella.

  • Saksnummer: 15/2355
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven om etnisitet § 6
  • Dato for uttalelse: 10.05.2016

Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmålet om A ble diskriminering på grunn av religion da et avisutklipp han oppbevarte på cella ble tilbakeholdt av X fengsel.

A sitter i varetekt X fengsel. Han er siktet for overtredelse av straffeloven § 147 d), for å ha deltatt i eller ytet økonomisk støtte til terrororganisasjonen IS. A har nektet straffeskyld.

A sin celle ble visitert 6. august 2015 kl. 10.30. Det fremgår av hendelsesrapporten fra visiteringen at det ble gjort funn av uønskede symboler på cella, som ble tilbakeholdt av fengselet. Forøvrig fremgår følgende av rapporten:

Under visitasjonen ble det funnet et avisutklipp i øverste skuff på innsattes skrivebord. Symbolene på avisutklippet er arabiske, sort bakgrunn og hvit tekst/symboler. Symbolet har blitt brukt i media i forbindelse med IS. […] Operativ førstebetjent B ble kontaktet for oversettelse av teksten/symbolene, og B kunne bekrefte at det var arabisk og at det var sitater fra Koranen. Videre sa B at det ikke stod noe om IS på avisutklippet.

Avisutklippet ble inndratt, og levert til avdelingsleder. Kopi av avisutklippet, samt kopi av lappen funnet i innsattes olabukse vedlegges denne rapport.

Innsatte ble av undertegnede informert om inndragelsen av avisutklippet i dag, og godtok dette. Selv om han sa at han ikke skjønte hvorfor og at det ikke var noen hemmelighet at han hadde vært Syria.

Partenes syn på saken

Advokat Nils Kristian Nordhus på vegne av A:

Nordhus har på vegne av A anført at beskrivelsen og tilbakeholdelsen av avisutklippet, som kun inneholdt tekster fra Koranen, er direkte diskriminering på grunnlag av religion, jf. diskrimineringsloven § 6 annet ledd.

A mener det er feil at avisutklippet har tilknytning til IS. Feilen ble avdekket da teksten ble oversatt av en førstebetjent som behersket arabisk, som konstatere at det var sitater fra Koranen og at det ikke stod noe om IS på avisutklippet. Likevel ble avisutklippet inndratt, og betegnet som «funn av uønskede symboler på celle».

A mener han har blitt behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Han mener det ikke ville blitt gitt samme reaksjon dersom det var snakk om et avisutklipp med sitater fra Bibelen. Det å oppbevare et avisutklipp med tekster fra Koranen, som kan ha spesiell verdi for den innsatte, vil være en måte å utøve sin religion i en situasjon hvor mulighetene kan være begrenset.

Til slutt har A anført at det påklagde forhold ikke har et saklig formål, jf. diskrimineringsloven § 7. Behovet for forskjellsbehandling kan uansett ikke legitimt strekke seg lengre enn til å avklare hva som var innholdet i teksten som var inntatt i avisartikkelen, det vil si å innhente en oversettelse.

X fengsel og Kriminalomsorgen region Y

X fengsel og Kriminalomsorgen region Y har avvist at tilbakeholdelsen av avisutklippet innebærer forskjellsbehandling på grunn av etnisitet eller religion. Avisutklippet inneholdt flagget til terrororganisasjonen IS. Selv om teksten på avisutklippet er hentet fra Koranen, var det ikke sitatene i seg selv som gjorde at utklippet ble tilbakehold, men symbolene.

I henhold til straffegjennomføringsloven § 23 skal innsatte i norske fengsler gis mulighet til å utøve sin religion og sitt livssyn under gjennomføring av straff. De skal, innenfor rammene av straffegjennomføringen, gis anledning til å delta i gudstjenester, søke sjelesorg eller motta religiøse eller livssynsmessige tjenester.

Innsatte kan ha både Koranen og Bibelen på cella. Det blir tilrettelagt for at innsatte skal få tilgang til Koranen, og fengselet er behjelpelig med å anskaffe et eksemplar til de som ikke har en egen.

Det følger av straffegjennomføringsloven § 26 første ledd at Kriminalomsorgen ut fra hensynet til ro, orden og sikkerhet kan gi bestemmelser om hvilke gjenstander som det er tillatt å ta med inn eller ut av fengsel. I forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-19 fjerde ledd fremgår det at det ikke tillatt for innsatte å ha symboler eller effekter som er egnet til å skape frykt hos andre innsatte eller ringeakt for dem, eller som på annen måte er uheldig for miljøet i fengselet. Kriminalomsorgsdirektoratet har også gitt et rundskriv (KDI 5/2015) om bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen.

Eksempel på symboler eller effekter som er egnet til å skape frykt hos andre og/eller er uheldige for miljøet i fengselet er bl.a. Hells Angles-symboler, Bandidos-symboler og nazi-symboler. Det er åpenbart at ISIL-symboler kan ha negativ påvirkning på andre innsatte jf. forskriften § 3-19, og følgelig kan nektes oppbevart på cella.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), jf. § 23 i loven. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 7 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 8.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person eller foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 andre ledd andre punktum.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 7.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om beskrivelsen og tilbakeholdelsen av avisutklippet utgjør direkte diskriminering på grunnlag av religion.

Beskrivelsen av avisutklippet i hendelsesrapporten: A har anført at måten avisutklippet ble omtalt i hendelsesrapporten er diskriminering på grunn av religion. Han har vist til at utklippet kun inneholdt en tekst fra Koranen, og at det er feil at det har noe med IS å gjøre. X fengsel er enig i at teksten på utklippet er et sitat fra Koranen, men har fastholdt at teksten inngår i et symbol som har blitt brukt i media i forbindelse med IS.

Selv om utklippet utvilsomt gjengir et sitat fra Koranen, mener ombudet beskrivelsen i hendelsesrapporten er en nøytral fremstilling av det faktum at symbolet i avisutklippet har blitt bruk i media i forbindelse IS. Det foreligger dermed ingen omstendigheter som gir grunn til å tro at omtalen av avisutklippet er diskriminering på grunn av religion.

Tilbakeholdelsen av avisutklippet: A mener at tilbakeholdelsen av avisutklippet, som kun inneholdt tekster fra Koranen, er diskriminering på grunn av religion. Han har blant annet vist til at tekster fra Koranen, som kan ha spesiell verdi for den innsatte, vil være en måte å utøve sin religion i en situasjon hvor mulighetene ellers kan være begrenset.

På bakgrunn av redegjørelsen fra X fengsel legger ombudet til grunn at A fritt får velge hvilke religiøse tekster han ønsker å ha på cella. Saken gjelder imidlertid tilbakeholdelse av et symbol, som kriminalomsorgens mener kan ha negativ påvirkning på andre innsatte, jf. forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-19. Ombudet mener at A ikke er stilt dårligere ved tilbakeholdelsen av avisutklippet, da han har anledning til å ha Koranen på cella. Det påklagede forhold er derfor ikke diskriminering på grunn av religion.

Konklusjon

X fengsel handlet ikke i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6 da de tilbakeholdt et avisutklipp fra cellen til A.